Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

32 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 3461 i 3569).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

    Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola zakładowego w tej części, która nie zostanie podatnikowi zwrócona czy sfinansowana w jakiejkolwiek innej formie. Ponadto do kosztów uzyskania przychodu będą zaliczone limitowane wydatki w kwocie nieprzekraczającej 400 zł miesięcznie na jedno dziecko ponoszone przez podatnika na prowadzenie przyzakładowego żłobka lub klubu dziecięcego lub 200 zł w przypadku przedszkola oraz na dopłaty w powyższej wysokości dla dzieci pracowników uczęszczających do innej placówki w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł, na przykład z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Koszty poniesione na utworzenie i prowadzenie zakładowej placówki będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ogólnych regulacji odnoszących się do takich kosztów, tj. zasad amortyzacji oraz wyłączenia określonych kosztów z kosztów podatkowych. Zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną również objęte świadczenia, które nie są sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci pracowników lub uczęszczania dzieci pracowników do żłobka lub klubu dziecięcego w kwocie 400 zł lub przedszkola w kwocie 200 zł. To samo będzie dotyczyć świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach. Obecnie zwolnieniem są objęte świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

    Wprowadzenie rozwiązań podatkowych skierowanych do pracodawców tworzących zakładowe żłobki lub przedszkola lub w innej formie wspierających pracowników w zapewnieniu dziecku opieki, na przykład przez dofinansowanie, umożliwi łatwiejsze godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym przez pracowników. Zakłada się, że dzięki zapewnieniu opieki nad dzieckiem w godzinach pracy nastąpi aktywizacja zawodowa młodych osób oraz zwiększenie dostępności (liczby miejsc) usług opiekuńczych. Przypomnę, że od roku 2007 do roku 2010 potroiła się liczba dzieci objętych opieką przedszkolną.

    Zmiany, które zostały zaproponowane przez rząd, powinny sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach przyzakładowych. Będzie się to wiązać z koniecznością zatrudnienia personelu. A zatem ustawa ta, poza omówionym rozwiązaniem, które będzie przyjazne dla rodzin i będzie sprzyjać tworzeniu dobrego klimatu, będzie miała ten właśnie aspekt związany z rynkiem pracy, tj. zatrudnienie dodatkowych osób.

    Komisja pozytywnie rozpatrzyła projekt i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tego sprawozdania.

    Winna jestem jeszcze wyjaśnienie paniom i panom posłom. Rozmawialiśmy o tym rozwiązaniu w klimacie konsensusu. Życzylibyśmy sobie, i na pewno we wszystkich klubach będzie podobna opinia, żeby ilość tych miejsc finansowanych przez pracodawców tworzących takie placówki była jak największa. Jest również możliwość, aby tego rodzaju przedsięwzięcia podejmowały uczelnie wyższe. To rozwiązanie ma charakter otwarty: jeżeli zakłady pracy będą chciały dbać o swoich pracowników, mogą korzystać z tego rozwiązania, a bonusem jest zwolnienie z podatku przy tworzeniu takich placówek.

    Chciałabym podziękować paniom i panom posłom pracującym w Komisji Finansów Publicznych za dobrą współpracę przy przygotowywaniu tego projektu, a rządowi również za współpracę w trakcie procedowania i za projekt, który zyskał akceptację Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


12 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy