Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 3581).


Poseł Andrzej Szlachta:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

    Inspiracją do zmiany przedmiotowej ustawy była petycja, jak już wspomniano, wójta gminy Ostrów Mazowiecka skierowana do Senatu. Senat na podstawie tej petycji wprowadził w omawianym projekcie ustawy zwolnienia podatkowe z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

    Nowe zapisy mają wyeliminować przypadki, w których gmina występuje jako podmiot prawa publicznego i pobiera podatek sama od siebie. Na gruncie obowiązujących przepisów gminę uznaje się za podatnika podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegającym wyłączeniu lub zwolnieniu na mocy ustawy lub na mocy uchwały rady gminy. Wśród nieruchomości objętych wyłączeniem znajdują się m.in. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego oraz grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

    Omawiany projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienia podatkowe. Zwalnia od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części stanowiące własność gminy, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą oraz będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych podmiotów, czyli m.in. dróg wewnętrznych. Drogi wewnętrzne w odróżnieniu od dróg publicznych nie korzystają bowiem z wyłączenia z zakresu gospodarowania na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

    Na podstawie art. 6 ust. 10 omawianej ustawy gminy będą obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości zwolnionych z opodatkowania, co zobowiązuje je do raportowania danych o powierzchniach podmiotów zwolnionych z opodatkowania.

    Wprowadzone zwolnienia wpływają na zasady wyliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie opodatkowania nieruchomości gminnych ujednolici praktykę w tym zakresie.

    Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera skierowanie omawianego projektu ustawy do dalszego procedowania na poziomie Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


16 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy