Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 3391) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 3493).


Poseł Krystyna Ozga:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Profesor! Wysoka Izbo! W związku z debatowaniem nad informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich za 2014 r. pragnę zadać następujące pytanie: Jaka jest reakcja na zmniejszenie liczby izb wytrzeźwień, w przypadku których przerzucono obowiązki na jednostki organizacyjne Policji? Jeżeli chodzi o ten temat, mam następne pytanie: Jakie wnioski wypływają z wizytacji policyjnych izb dziecka? Pani profesor często zwracała uwagę na zakaz posiadania telefonu przez osadzonego, podejrzanego, pozbawionego wolności. To jest bardzo poważny problem, ale czy zbyt daleko posunięte prawo tymczasowo aresztowanego np. w sprawach zbrodni lub zorganizowanej przestępczość nie zaburzy czynności śledczych?

    Kolejne pytanie: Czy są efekty działań podejmowanych przez resort infrastruktury w wyniku postulatów pani profesor dotyczących regulacji warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki?

    Kolejne pytanie: Co uległo zmianie w kwestii wokand sądowych, szczególnie wyświetlanych elektronicznie?

    Na zakończenie w imieniu mojego klubu pragnę bardzo serdecznie podziękować pani profesor i całemu zespołowi, którym pani profesor kierowała, za życzliwość wobec ludzi, za reagowanie na ich problemy i za ogromny wysiłek włożony w ich rozwiązywanie. Dziękuję uprzejmie za uwagę. (Oklaski)Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji


46 wyświetleń

Zobacz także: