Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

38 punkt porządku dziennego:


Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku (druk nr 3479) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 3634).


Poseł Ligia Krajewska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! Krajowa Rada Sądownictwa - jak już tu powiedziano - jest szczególnym, konstytucyjnym organem władzy państwa, funkcjonalnie związanym z władzą sądowniczą, lecz wykonującym działalność pozajudykacyjną oraz z kompetencjami do składania wniosków w zakresie mianowania sędziów. Zgodnie z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa - jak już tu mówiono - stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186), przedstawia prezydentowi RP - jak już było powiedziane - wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

    Krajowa Rada Sądownicza jest więc organem konstytucyjnym...

    (Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: Sądownictwa.)

    Sądownictwa, przepraszam. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym państwa o zróżnicowanych kompetencjach i szczególnej pozycji wobec pozostałych władz wymienionych w art. 10 Konstytucji RP, tj. władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Mimo że sama nie jest organem władzy sądowniczej, reprezentuje jej interesy oraz pośredniczy w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących sądownictwa. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że niezakwalifikowanie rady do organów władzy sądowniczej może ułatwiać jej realizację konstytucyjnych zadań i funkcji przez podejmowanie działań mieszczących się w pojęciu wymiaru sprawiedliwości. Może bowiem działać bardziej wszechstronnie, sięgając do kompetencji, które są charakterystyczne dla władzy prawodawczej i wykonawczej, związanych np. z podejmowaniem działań z zakresu administracji publicznej.

    Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa reguluje szczegółowo art. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który nakłada na tę instytucję obowiązki w zakresie m.in. oceny kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego, przedstawiania wniosków o ich powołanie prezydentowi RP oraz szeroko pojętego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem władzy sądowniczej. Ponadto rada wykonuje także inne zadania określone w ustawach, a w szczególności podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także pełni funkcję kreacyjną oraz funkcję opiniodawczą.

    Poza działaniami stricte wskazanymi przez ustawę godny podkreślenia jest fakt, że Krajowa Rada Sądownictwa przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby model kształcenia i doskonalenia zawodowego sędziów był właściwy i zgodny z Europejską Kartą Ustawowych Zasad Dotyczących Sędziów z 9 maja 2014 r. Rada przedstawiła propozycję tematów szkoleń oraz wysunęła propozycje dotyczące planu wydawniczego, które będą stanowiły podstawę do opracowania założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Warto również wspomnieć o działaniach Krajowej Rady Sądownictwa w celu przywrócenia instytucji asesorów sądowych, na co rada zwracała szczególną uwagę i co wspólnie udało się uchwalić, jak przed chwilą słyszeliśmy, również w Senacie.

    W 2014 r., w ramach ustawowych uprawnień, na działalność Krajowej Rady Sądownictwa złożyło się m.in. 14 posiedzeń plenarnych, o łącznym wymiarze 51 dni, czy przedstawienie prezydentowi kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów w sądach powszechnych, administracyjnych, wojskowych oraz w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Odpowiednie liczby były już podane, nie będę ich powtarzała, one były wymienione i przez pana prezesa, i przez panią poseł sprawozdawcę.

    Krajowa Rada Sądownictwa, we współpracy z innymi ustawowo do tego powołanymi podmiotami, nie ustaje w próbach rozwiązywania aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie rada zdaje sobie sprawę z faktu, że w tej kwestii jest także wiele do poprawy, dlatego też wysunęła 11 postulatów odpowiadających na potrzeby sądownictwa. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wypracowanie nowego modelu nadzoru nad sądami, zapobiegającego zakłócaniu równowagi władz przewidzianej w art. 10 konstytucji, oraz promowanie mediacji jako alternatywnej formy rozstrzygania konfliktów prawnych i jednego z elementów umożliwiających odciążenie sądów.

    Pełną informację z działalności krajowej rady można znaleźć w druku sejmowym. Klub Platformy Obywatelskiej w pełni popiera i przyjmuje do wiadomości informację złożoną przez Krajową Radę Sądownictwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


419 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy