Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 1195 i 3500).


Poseł Jerzy Budnik:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska odnieść się do sprawozdania połączonych Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, druk nr 3500.

    Mój klub poprze ten projekt, byliśmy przecież jego inicjatorami, a nieliczne poprawki, które zostały wniesione w trakcie prac legislacyjnych, nie burzą jego założeń i konstrukcji. Poprzemy ten projekt, bo uważamy, że w tym, co dotyczy praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, wszyscy powinni być równi. Każdy, kto popełnił jakieś wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, powinien ponieść karę na zasadach ogólnych. Chowanie się za immunitetem w razie popełnienia takiego wykroczenia obraża społeczne poczucie sprawiedliwości. Nie powinno być dla nikogo żadnej taryfy ulgowej, żadnych przywilejów, żadnych odstępstw od zasady równości wobec prawa i po uchwaleniu tej ustawy nie będzie, z jednym wyjątkiem, do omówienia którego za chwilę przejdę. Poprzemy ten projekt także z powodów funkcjonalnych i zdroworozsądkowych. Nie ma bowiem żadnych racjonalnych uzasadnień, by z takiego powodu, jak mandat karny za wykroczenie drogowe, każdorazowo uruchamiana była cała machina państwowa. Obecnie sformalizowana procedura uchylenia immunitetu angażuje wiele instytucji i osób na różnych szczeblach. Jest przez to niefunkcjonalna, kosztowna i czasochłonna. Jest także społecznie niezrozumiała, a w konsekwencji - nieakceptowana. Powinna zostać zmieniona na dużo prostszą, oszczędniejszą, a w ostatecznym rozrachunku korzystniejszą dla tych, którzy są na nią skazani, w przypadku której nie będzie mowy o presji opinii publicznej.

    Poseł sprawozdawca bardzo szczegółowo i wyczerpująco omówił ten projekt ustawy. Nie ma potrzeby, bym uzupełniał jego wystąpienie. Potwierdzę tylko, że naszą intencją jest, by poseł lub senator, który popełnił wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mógł zostać ukarany mandatem karnym bez konieczności uchylenia immunitetu. Oczywiście poseł lub senator, tak jak każdy obywatel, będzie miał prawo odmówić przyjęcia mandatu. Zostanie wtedy uruchomiona procedura, która jest przewidziana w obecnie obowiązujących przepisach. Chcemy, by to samo dotyczyło objętych ochroną immunitetową generalnego inspektora ochrony danych osobowych, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, rzecznika praw dziecka oraz prokuratorów. W stosunku do wcześniej wymienionych funkcjonariuszy państwowych proponuje się przyjęcie takich samych rozwiązań, jak w przypadku posłów lub senatorów. Uważamy, że nie stanowi to zagrożenia dla ich niezależności.

    Podczas prac w połączonych komisjach posłowie mojego klubu głosowali przeciwko poprawce, która sprowadzała się do objęcia tymi samymi regulacjami sędziów. Opieraliśmy się na opiniach Biura Analiz Sejmowych, m.in. na opinii z dnia 17 kwietnia 2015 r., z których wyraźnie wynika, że ta poprawka jest niezgodna z art. 181 zdanie pierwsze i art. 32 ust. 1. Zapisane jest tam wprost, że ukaranie sędziego możliwe jest tylko za zgodą wskazanego w ustawie sądu, zatem bez zmiany konstytucji nie można wprowadzić przepisu zaproponowanego w odrzuconej poprawce. Zostawiamy więc sprawę otwartą. Zmiana konstytucji w tej kadencji, chociażby ze względów czasowych, jest nierealna. Jeżeli Sejm przyszłej kadencji będzie miał wolę, by do tej sprawy wrócić, będzie miał drogę otwartą. Dziękuję, panie marszałku.Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka


131 wyświetleń

Zobacz także: