Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 2331 i 3490).


Poseł Józef Lassota:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec przedstawionego projektu ustawy, który przed chwilą omówiła pani przewodnicząca. Projekt ustawy to był pierwotny druk nr 2331, sprawozdanie komisji to jest druk nr 3490. Jest to kontynuacja procesu deregulacji zawodów. Jest to już trzecia transza obejmująca około setki zawodów.

    Uzasadnieniem deregulacji zawodu jest potrzeba usunięcia restrykcji i nadmiernych regulacji w dostępie do zawodu, które to restrykcje przyczyniają się do ograniczenia liczby osób wykonujących taki zawód. Konsekwencją restrykcji jest wzrost cen powyżej poziomu charakterystycznego dla rynku konkurencyjnego, który stanowi obciążenie dla wszystkich klientów. Bariery w dostępie do zawodu zniekształcają funkcjonowanie rynku i prowadzą do wzrostu cen usług dostarczanych przez osoby wykonujące dany zawód, mogą więc skutkować niedostępnością usług dla konsumentów, w szczególności najuboższych. Taki stan może stwarzać zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa.

    Środowiska zawodowe najczęściej wyrażają obawy o negatywne skutki deregulacji, argumentując to głównie faktem potencjalnego pogorszenia jakości świadczonych usług. Należy takie stanowisko oceniać nie tylko jako - zrozumiałą przecież - próbę obrony istniejącego stanu rzeczy, ale także jako wyraz rzeczywistej troski o jakość usług. Trzeba sobie zdawać sprawę, że niewątpliwie w wielu przypadkach będzie potrzebna korekta po przeanalizowaniu skutków funkcjonowania tych deregulacji w okresie roku, dwóch lat. Zresztą już w tej chwili takie głosy i takie propozycje się pojawiają, jeśli chodzi o pierwszą transzę deregulacyjną. Być może, pewnie już w następnej kadencji Sejm będzie musiał zająć się również takimi sprawami.

    Oczywiście dyskusja na posiedzeniach komisji, jak pani przewodnicząca mówiła, była długa, czasem burzliwa. Wiadomo, że problemów jest bardzo dużo. Nie będę omawiał wszystkich spraw, które były przedstawione. Chciałbym tylko, pani marszałek, złożyć za chwilę trzy poprawki w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

    Jedna poprawka to jest poprawka czysto legislacyjna, a związana jest z tym, że w tym samym czasie wchodzą w życie przepisy merytoryczne i przejściowe w odniesieniu do ustawy Prawo atomowe, ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz części przepisów ustawy o rzecznikach patentowych. Chodzi o termin wejścia w życie. W przeciwnym razie, gdybyśmy nie wprowadzili tej poprawki, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której przepisy przejściowe odnoszące się do wymienionych powyżej ustaw wchodziłyby w życie przed przepisem merytorycznym zmieniającym daną ustawę.

    Dwie następne poprawki dotyczą znowelizowanej ustawy o broni i amunicji. Otóż sprawa wygląda następująco. W trakcie prac komisji została usunięta część zapisów, które odwołują się do nieujętych w sprawozdaniu przepisów ustawy o broni i amunicji. Przywrócenie przedmiotowych przepisów jest więc niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu pracownika ochrony. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem zwalnia się również pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni z obowiązku przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskiego i psychologicznego wydanych na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji pod warunkiem przedstawienia orzeczeń wydanych w trybie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia. Zaproponowana zmiana polega na wprowadzeniu zwolnień z tego obowiązku także dla pracowników ochrony posiadających już takie dopuszczenie. Ta poprawka powoduje ułatwienie w dostępie do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej poprzez umożliwienie uzyskania dopuszczenia do posiadania broni bez konieczności uprzedniego zatrudnienia.

    Poprawka trzecia jest konsekwencją wprowadzenia poprawki poprzedniej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


18 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Lassota - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Poprawione sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy