Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3448 i 3466).


Poseł Sprawozdawca Maria Małgorzata Janyska:

    Szanowna Pani Marszałek! Państwo Posłowie! Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawarty pierwotnie w druku nr 3448, wpłynął do Sejmu 15 maja bieżącego roku, a 26 maja został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. 10 czerwca komisja przeprowadziła pierwsze czytanie oraz prace po pierwszym czytaniu, w wyniku czego przedstawia Wysokiej Izbie sprawozdanie w druku nr 3466.

    Szanowni Państwo! Podczas prac komisji nad przedmiotowym projektem nie zgłaszano żadnych poprawek ani uwag. Wcześniej otrzymaliśmy opinię Biura Analiz Sejmowych, w której zawarto informację, że omawiany projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej ani nie wykonuje tego prawa. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w swojej opinii stwierdził zaś, że nie uznaje za celowe opiniowanie tego projektu. Mamy jeszcze opinię Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w której czytamy, że urząd wyraża opinię pozytywną, zwłaszcza w odniesieniu do propozycji zdefiniowania terminu ˝odpowiednia zmiana wynagrodzenia˝.

    Szanowni Państwo! Zaproponowane w omawianym projekcie zmiany są konsekwencją obszernej i kluczowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która została przyjęta w ubiegłym roku, a weszła w życie 19 października ubiegłego roku. Zapewne państwo pamiętacie tę nowelizację, bo przetoczyła się tutaj duża dyskusja na temat uregulowania w niej niezwykle istotnych spraw. Jedną z nich jest możliwość waloryzacji umów zawartych na okres powyżej 12 miesięcy, jeśli ta waloryzacja spowodowana jest tzw. daninami publicznymi, czyli wzrostem - a właściwie zmianą, bo może być również obniżka - podatku od towarów i usług, najniższego wynagrodzenia czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także systemu formułowania tych składek.

    Jednocześnie Sejm pracował nad innym aktem prawnym, który został już opublikowany, mianowicie nad ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w której m.in. zakłada się, że od 1 stycznia 2016 r. będą ozusowane wszystkie umowy-zlecenia. Jest to, proszę państwa, jeden z warunków zapisanych wcześniej w Prawie zamówień publicznych, spełnienie którego daje możliwość waloryzacji umów zawartych na okres powyżej 12 miesięcy. Jest to istotne w przypadku umów, które już były zawarte, dlatego że w tamtym akcie prawnym daliśmy możliwość negocjacji warunków umowy i dojścia do porozumienia w kwestii zmiany wynagrodzenia wykonawcy, jeśli mają na nie wpływ koszty związane z daninami publicznymi.

    Mieliśmy nadzieję, że negocjacje będą prowadzone od razu, bo jest taka możliwość, natomiast oczywiście ich skutki powinny zaistnieć po wejściu w życie nowelizacjiustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli przepisów o ozusowaniu umów. Ta ustawa zakłada roczny okres vacatio legis. Niestety, praktyka pokazuje, że te negocjacje nie są prowadzone z uwagi na to, że nie wszyscy jednoznacznie interpretują termin możliwości podjęcia negocjacji. W ustawie Prawo zamówień publicznych było zapisane, że negocjacje mogą być podejmowane w okresie do 30 dni po wejściu w życie tych przepisów, w związku z tym pojawiła się taka interpretacja, że nie było wiadomo, czy opublikowanie tych przepisów może być już początkiem tego okresu. Dlatego w omawianej zmianie bardzo dokładnie precyzujemy, że moment opublikowania przepisów to już jest czas, w którym można podejmować negocjacje, natomiast zmiana umowy oczywiście nie może nastąpić wcześniej niż na koniec roku, bo ona nie może wejść w życie wcześniej niż przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie formułowania danin publicznych.

    Jest jeszcze jedna niezwykle istotna zmiana. Mówiliśmy tutaj o odpowiedniej zmianie wynagrodzenia. Było to interpretowane w różny sposób, w związku z tym uściśliliśmy, że np. w przypadku minimalnego wynagrodzenia odpowiednią zmianą wynagrodzenia jest wzrost kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia, a w przypadku zmian składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest to suma wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. To jest niezwykle istotne, aby te zmiany nie spowodowały zmiany wynagrodzenia netto osób realizujących czynności przy zamówieniu publicznym.

    Jak powiedziałam, w trakcie prac komisji nie były składane żadne uwagi ani proponowane poprawki. Bardzo dziękuję komisji za sprawną pracę. Można było odczuć, że wszyscy jednoznacznie uważają, że są to zmiany bardzo istotne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy