Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 3472 i 3573).


Poseł Łukasz Tusk:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego, zawartego w drukach nr 3472 i 3573, a zarazem rekomendować jego przyjęcie.

    Rynek rybny w dużym stopniu regulowany jest przez 7 różnych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy te są wprawdzie stosowane wprost, jednakże często wymagają wprowadzenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej norm zapewniających ich wykonanie. Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanej dalej ˝ustawą zmienianą˝, będzie regulować te zagadnienia z zakresu prawa unijnego, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również określać właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.

    Obowiązujące obecnie regulacje Unii Europejskiej powodują, że istnieje szereg zagadnień wymagających doprecyzowania, nie tylko w zakresie zmian redakcyjnych i porządkowych, ale także uregulowania szeregu zagadnień, takich jak na przykład warunki wystarczającej aktywności gospodarczej, zatwierdzanie planu produkcji i obrotu czy też rozszerzanie zasad, porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk organizacji producentów lub ich związków.

    Projektowana nowelizacja ustawy pozostaje regulacją przede wszystkim o charakterze wykonawczym i ramowym w stosunku do obowiązujących bezpośrednio przepisów Unii Europejskiej, które regulują większość zagadnień z zakresu rynku rybnego. Celem jest zapewnienie efektywnego uczestnictwa polskiego sektora rybnego w instrumentach wspólnej polityki rybackiej, a także niezbędne uszczelnienie obecnej struktury organizacyjnej oraz mechanizmów kontrolnych i egzekucyjnych dla obowiązujących regulacji.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska rekomenduje przyjęcie zawartego w sprawozdaniu komisji projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy