Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

44 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3578 i 3596).


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, odnieść się do poprawek przyjętych przez Senat do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedstawionych w druku nr 3578.

    Senat, tak jak już było powiedziane, wniósł 10 poprawek. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach pozytywnie zaopiniowała wszystkie te poprawki i my również w większości popieramy je, a szczególnie te ostatnie dotyczące wydłużenia vacatio legis ustawy. Im dalej w czasie można odsunąć wejście w życie tej kolejnej, pospiesznej, a niepożądanej nowelizacji kodeksów, tym lepiej.

    Poprawka 1. ma charakter wyłącznie redakcyjny. Zmierza do wyeliminowania konieczności powtórzenia w dwóch zdaniach sformułowania ˝do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego˝ i mimo że nie popieramy merytorycznego rozwiązania przyjętego w nowelizacji, to ta poprawka jest potrzebna od strony redakcyjnej.

    Poprawka 3. też jest uzasadniona. Pierwotna redakcja proponowanej normy art. 50531 Kodeksu postępowania cywilnego pozostawała nie do końca jednoznaczna, co mogłoby wywoływać w przyszłości wątpliwości interpretacyjne. Treść proponowana przez Senat usuwa wątpliwości w tym zakresie.

    Poprawka 4. to zmiana o charakterze doprecyzowującym. Zmieniono określenie początku biegu terminu dokonania czynności przez wierzyciela - od doręczenia zawiadomienia o zajęciu, a nie od samego zajęcia.

    Poprawki 5., 6. i 7. są poprawkami o charakterze redakcyjnym, nie zmieniają założeń, a jedynie doprecyzowują i zmierzają do wyeliminowania rozbieżności terminologicznych, które mogłyby prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych.

    W moim przeświadczeniu nie jest korzystna poprawka 2. Uważam, że nie ma uzasadnionej przyczyny, aby streszczenie wyników postępowania dowodowego miało być obligatoryjnym elementem protokołu. Wprowadzenie w tym zakresie obligu nałoży na sąd dodatkowe obowiązki formalne w zakresie konieczności redagowania określonej treści protokołu, co będzie wymagało dodatkowego czasu, i to na czynność, która w żaden sposób nie będzie miała realnego znaczenia dla stron postępowania. Pozwolę sobie nie zgodzić się z moim przedmówcą, posłem reprezentującym Platformę Obywatelską, który mówił, że dzięki tej poprawce skróci się postępowanie. W moim przekonaniu wręcz odwrotnie, te postępowania mogą być kolejny raz wydłużane.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Reasumując, tak jak powiedziałam, w gruncie rzeczy popieramy te poprawki, bo kolejny raz Senat musiał poprawiać, i to w takich bardzo oczywistych sprawach, po naszej (Dzwonek) pospiesznej, zbyt pospiesznej pracy, zbyt częstych nowelizacjach. Ale jeszcze raz podkreślę, że z wielkim zadowoleniem przyjmujemy wydłużenie vacatio legis, bo może będzie to jeszcze czas na jakieś zastanowienie i sprawdzenie, co tak naprawdę tym razem uchwalamy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


510 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy