Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druki nr 3244 i 3563).


Poseł Tadeusz Arkit:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obowiązek opracowania przez rząd RP projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynikał z konieczności dokonania pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do projektu ustawy została przeniesiona również część przepisów z dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

    Przepisy zaproponowane w projekcie ustawy, zarówno te bezpośrednio przeniesione z dyrektywy, jak i dodatkowo wprowadzone w trakcie prac nad projektem, mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągnięcia przez Polskę poziomów zbierania tych odpadów, ich odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyclingu.

    Warto zaznaczyć, że cele te mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez ułatwienie użytkownikom pozbycia się zużytego sprzętu. W tym zakresie przepisy projektu ustawy zobowiązują sklepy o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych powyżej 400 m2 do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Ponadto użytkownik będzie mógł nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt w miejscu dostawy nowo zakupionego sprzętu - tutaj jest brak opłaty dla użytkownika za transport odpadu - o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co dostarczany sprzęt, np. zużytą lodówkę lub pralkę.

    Projektowana ustawa, co jest równie ważne, ma doprowadzić do prowadzenia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego demontażu zużytego sprzętu, a kolejno recyklingu i innych form odzysku odpadów powstałych po jego demontażu. W tym przypadku przepisy omawianego projektu zakazują zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z zużytego sprzętu podmiotom innym niż enumeratywnie wymienione w projekcie ustawy, co ma zminimalizować nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do tzw. punktów skupu złomu i uzyskania z tego procederu korzyści finansowej.

    Projekt ustawy dodatkowo wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zapewniając kontrolę podmiotu składającego wniosek o wydanie decyzji w zakresie przetwarzania odpadów, również zużytego sprzętu, wspólnie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz organ właściwy do wydania zezwolenia w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, tak aby organ posiadał pełną wiedzę na temat planowanej instalacji i w oparciu o tę praktyczną wiedzę wydał decyzję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Reasumując, należy stwierdzić, że projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, druk nr 3244, dokonujący pełnej transpozycji dyrektywy unijnej wprowadza przepisy poprawiające warunki, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu.

    W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej wyrażam poparcie dla projektu zawartego w przedłożonym sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


344 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy