Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3321 i 3495).


Poseł Ewa Drozd:

    Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

    Na początek należy zaznaczyć, że zaproponowane w niniejszym projekcie ustawy zmiany mają na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzają one przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy na okres próbny i na czas określony oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Należy zwrócić uwagę na fakt, że omawiane zmiany precyzyjnie regulują zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony i co ważne, są zgodne z prawem Unii Europejskiej, a także powinny sprzyjać ograniczeniu nadużywania tych umów przez pracodawcę. Pozwolą one również wprowadzić w życie zasadę, że w przypadku zatrudniania pracowników regułę powinno stanowić zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

    Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy wprowadza zmiany o charakterze systemowym, ogranicza liczbę rodzajów umów o pracę z czterech do trzech. Proponuje się również wyraźne określenie w przepisach celu zatrudnienia pracownika na okres próbny. Umowa ta została również dookreślona jako umowa zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonania pracy określonego rodzaju. Główną zasadą w tych zapisach jest to, że pracodawca może zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz. Dopuszczane są jednak uzasadnione odstępstwa od tej zasady. Ważną zmianą jest również ograniczenie w zakresie zawierania umów na czas określony czasu, na jaki mogą być zawierane te umowy.

    W omawianym projekcie wprowadza się okres 33 miesięcy plus 3-miesięczny okres próbny, co daje 36 miesięcy na umowie na czas określony. Nadal pozostaje ograniczenie dotyczące liczby umów. Nie może ich być więcej niż trzy. Tu również uwzględniono wyjątki, m.in. w stosunku do umów w celu zastępstwa czy też prac dorywczych lub sezonowych. Dopuszcza się również w uzasadnionych przypadkach przekroczenie tych limitów, lecz należy o tym w ciągu 5 dni powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować karą od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto proponuje się, aby inspektorzy pracy byli uprawnieni do wytaczania powództw na rzecz obywateli.

    W omawianym projekcie zawarto również ujednolicenie zasad wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i określony, uzależniając je od okresu zatrudnienia.

    Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

    Wysoka Izbo! Po analizie zaproponowanych zmian w przepisach można uznać, że powinny one sprzyjać ograniczaniu nadużywania umów o pracę na czas określony, i co ważne, pozwolą na lepsze przechodzenie z zatrudnienia na czas określony na zatrudnienie stałe, a także pozwolą na zwalczenie utrzymującego się w Polsce od 10 lat bardzo wysokiego odsetka zatrudnionych na umowach terminowych. Dlatego też Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


928 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy