Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Pani minister w dużej części odpowiedziała na zadane przez panie posłanki i panów posłów pytania, a zatem do tej części nie będę się odnosiła. Chciałabym podziękować za wnikliwe uwagi, zadeklarować, że wspólnie ze wszystkimi parlamentarzystami chcemy przygotować taki projekt, który w tym zakresie, w zakresie reklamacji na rynku finansowym, będzie dobrze służył klientom również dzięki temu, że rzecznik finansowy będzie takim reprezentantem interesów konsumenta, który w tych skomplikowanych sytuacjach na rynku finansowym najlepiej będzie mógł im pomóc. A zatem zgoda.

    Dziękuję za uwagi państwa posłów, za przedstawienie tego szczegółowego katalogu problemów dotyczących funkcjonującego obecnie rzecznika ubezpieczonych, jego kompetencji, możliwości włączenia. To jest chyba deklaracja nas wszystkich, że jeśli chodzi o te uwagi, to będziemy chcieli je uwzględnić, będziemy chcieli to włączyć, tak aby jak najlepiej służyło to klientom.

    Chcę również poinformować Wysoką Izbę, że rozmawiałam z rzecznikiem ubezpieczonych w sprawie zgłaszanych uwag, które zostały skierowane do Komisji Finansów Publicznych. Proszę zatem zauważyć, że tę wzajemną współpracę na linii parlament, rząd i instytucje, które służyły konsumentowi usług ubezpieczeniowych poprzez pracę rzecznika ubezpieczonych, na pewno postaramy się tutaj włączyć.

    Druga grupa problemów to sprawy opłat. Chodzi o samą instytucję rzecznika finansowego oraz organizację całego aparatu, całej struktury związanej z funkcjonowaniem rzecznika i wnoszeniem na jego rzecz opłat. Nie będę mówiła o płaceniu składki. Jak pani minister szczegółowo wyjaśniła, będą to środki budżetowe. Poza tym będą one podlegały pewnej ochronie. Chcę przypomnieć, że dzisiaj przyjęliśmy poprawkę do ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, która mówi o tym, iż Komisja Nadzoru Finansowego pokazuje, jakie zebrano składki i na co zostaną przeznaczone. W tym przypadku, jeżeli jest potrzebny taki przepis dotyczący podziału, poszczególnych sektorów, płacenia na rzecz funkcjonowania instytucji, również zostanie to wykazane. Tak więc prosiłabym, żeby spróbować to zrozumieć.

    Czy możliwe jest pozostawienie rzecznika ubezpieczonych i rzecznika finansowego jako dwóch odrębnych dobrze działających instytucji? Wydaje się, że dzisiaj przy tym rynku finansowym produkty, które oferowane są klientowi, w pewien sposób się przenikają, więc funkcjonowanie dwóch sektorów, dwóch rzeczników, którzy będą reprezentowali interesy klientów, można uznać za temat do dyskusji. Mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiali w ramach komisji. To tak jakbyśmy powiedzieli, że na rynku finansowym jest szereg produktów, które się przenikają, i jeden nasz reprezentant, jeden rzecznik powinien pomagać nam w tej sprawie. Jest rzecznik praw pacjenta, nie ma w tym obszarze podziału na porady, które są udzielane w szpitalu, i porady, które są udzielane w domu. Tak więc wydaje się nam, że wypracujemy w tym zakresie konsensus.

    Chciałabym zadedykować panu posłowi Popiołkowi początek bardzo ważnego wystąpienia, bardzo ważnej deklaracji, którą złożył generał Sikorski, nasz rodak urodzony w Tuszowie Narodowym, który powiedział: Bóg patrzy w moje serce i zna moje zamiary. Chcę powiedzieć, że moje zamiary są czyste. Pan poseł mówił o projektach dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego. Szkoda, że w tym zakresie nie znamy całego procesu procedowania nad tą sprawą. Zgoda, dzisiaj będziemy omawiać trzy projekty dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego. Jeden z nich jest projektem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, drugi - Platformy Obywatelskiej, a trzeci jest ten, nad którym jeszcze nie procedowano w ramach drugiego czytania, on ma określoną opinię komisji. Jeżeli chodzi o datę dotyczącą procedowania tego projektu, chciałabym przypomnieć stanowisko rządu, które było prezentowane, dotyczące m.in. funkcjonowania bankowego tytułu egzekucyjnego w kształcie, o którym mówiliśmy. Po 14 kwietnia bieżącego roku, po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny ta sytuacja się zmieniła i zostały złożone dwa projekty dotyczące tego zakresu. Dzisiaj rozmawiamy zatem, jak ma wyglądać np. zabezpieczenie interesów klienta poprzez przyjęcie pakietu ustaw związanych z nadzorem nad działalnością instytucji, które z własnych środków udzielają pożyczek, czyli tzw. parabanków, czy nad udzielaniem pożyczek w formie chwilówek. Mówimy o formule reklamacji i rzeczniku finansowym. Są to istotne kwestie. W tym zakresie, w tym komplecie, będą rozpatrywane projekty dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego. W całej tej dyskusji musimy również pamiętać o tym, że rozmawiamy o rynku finansowym, gdzie powierzane są pieniądze. Tak więc powinniśmy w jak najwyższym stopniu zagwarantować rzetelność, ochronę klienta i równość stron w relacji pomiędzy instytucją a klientem. Jeżeli chodzi o instytucję, która przyjmuje pieniądze od obywateli, to mamy tu gwarancje, zapewniono określone wielkości tych gwarancji. Nikt by jednak nigdy nie chciał, aby ten proces został uruchomiony, bo jest on niezwykle trudny, źle oceniany przez rynek i nie zawsze w całości chroni depozyty czy środki złożone w instytucji finansowej. Chodzi o to, żeby z tytułu jej upadłości klient nie poniósł żadnych strat, uszczerbku albo straty dorobku swojego życia.

    Panu posłowi Marcinowi Święcickiemu chciałabym powiedzieć, że lubimy się, jesteśmy posłami z jednego klubu, ale nie ma to jak krytyka płynąca z własnego klubu. Uwagi, które sformułował pan poseł, na pewno zostaną uwzględnione. Z kolegą Święcickim pracujemy w jednej komisji, Komisji Finansów Publicznych, do której został skierowany projekt, a zatem wszystkie uwagi, panie pośle, na pewno przedyskutujemy w trakcie procedowania nad tym projektem. Solennie to panu obiecuję.

    Pani minister Leszczyna odniosła się do uwag dotyczących kompetencji rzecznika finansowego, ale w głosach posłów pojawiły się uwagi dotyczące kwalifikacji. A zatem będziemy o tym rozmawiać. Zależy nam na tym, żeby rzecznik finansowy był osobą o dobrych, wysokich kwalifikacjach, żeby z całym aparatem, ze swoimi urzędnikami, jako instytucja gwarantował i dawał rękojmię, że najlepiej będzie chronił interesu konsumenta. O to nam chodzi.

    Jestem bardzo wdzięczna za te uwagi, za tę dzisiaj rozpoczętą dyskusję, uwagi, które wpłynęły do sekretariatu komisji finansów, które wszyscy posłowie uczestniczący w procedowaniu nad tym projektem ustawy otrzymali, i za deklarację ze strony rządu. Dziękuję również, że pracowaliśmy w tym zakresie. Przypominam sobie projekty, które nie były opiniowane przez rząd, a rozpatrywane były jako istotne i ważne. Na pewno z pomocą przedstawicieli Biura Analiz Sejmowych i legislatorów, przy dobrej współpracy ten ważny dla klientów projekt ustawy zostanie przygotowany i zakończymy prace nad nim jeszcze w tej kadencji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.


40 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy