Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3407 i 3441).


Poseł Renata Janik:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 3407 i 3441.

    Celem przedkładanego projektu nowelizacji regulaminu Sejmu jest dostosowanie regulaminu do przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 6 września 2015 r. Dzień ten stanowi termin, w jakim powinny wejść w życie skorelowane z nią przepisy regulaminu Sejmu. Przedmiotem wyżej wymienionej ustawy jest kompleksowa regulacja prawa do petycji zagwarantowanego w art. 63 konstytucji.

    Do podmiotów obowiązanych do rozpatrywania petycji należy Sejm jako organ władzy publicznej. Z uwagi na fakt, że regulamin Sejmu nie zawiera żadnych regulacji dotyczących rozpatrywania kierowanych do Izby petycji, przyjęcie stosownej nowelizacji regulaminu należy uznać za obiektywnie uzasadnione.

    Podstawowym założeniem przedkładanego projektu jest podział zadań związanych z rozpatrywaniem petycji między marszałka Sejmu oraz nowo powoływaną stałą Komisję do Spraw Petycji. Z drugiej strony zakłada się, że wszelkie czynności wstępne związane z nadawaniem biegu petycjom, a także czynności zewnętrzne wykonywałby marszałek Sejmu. Centralną regulacją projektu jest art. 1 pkt 4, w którym przewiduje się wprowadzenie w dziale II regulaminu nowego rozdziału 9a zatytułowanego: ˝Postępowanie w sprawach petycji˝ Projekt zakłada, że wstępne czynności formalne dotyczące skierowanej do Sejmu petycji wykonywać będzie marszałek Sejmu, a następnie skieruje ją do Komisji do Spraw Petycji w celu rozpatrzenia, wyznaczając odpowiedni termin.

    Rozpatrzenie petycji przez komisję ma polegać na przedstawieniu petycji przez wyznaczonego posła, dyskusji oraz rozstrzygnięciu w sprawie sposobu załatwienia petycji, przy czym komisja może zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji. O sposobie załatwienia petycji komisja obowiązana jest poinformować marszałka Sejmu, załączając stosowne uzasadnienie, po czym marszałek przekazuje tę informację podmiotowi wnoszącemu petycję. W przepisach przewiduje się również obowiązek publikowania w Systemie Informacyjnym Sejmu informacji o danej petycji oraz przebiegu jej rozpatrywania, a także przewidzianej przez ustawę corocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Wprowadzenie nowego rozdziału regulaminu Sejmu wymaga w konsekwencji przyjęcia kilku zmian w innych przepisach dotyczących pracy Sejmu.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska sprawozdanie przedłożone przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich opiniuje pozytywnie i głosować będzie za przyjęciem projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


300 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy