Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o:
- senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw
(druki nr 3091, 3229 i 3415).


Poseł Henryk Kmiecik:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.

    Proponowane zmiany mają na celu ujednolicenie przepisów dotyczących przekształceń własnościowych oraz ułatwienie procesu przekształceń własnościowych w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Zmiany odnoszą się do przepisów dotyczących możliwości ustanawiania odrębnej własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego obowiązywał całkowity zakaz przekształceń praw do tych lokali mieszkalnych. Ustawa wprowadziła możliwość przekształceń praw do lokali mieszkalnych użytkowanych na zasadach najmu oraz określiła zasady, na jakich można dokonywać takich przekształceń w towarzystwach budownictwa społecznego. Uchyliła także w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. analogiczny zakaz przekształceń dotyczący mieszkań użytkowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Jednak pomimo wprowadzenia tych zmian nadal istnieją wątpliwości interpretacyjne, bowiem ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa nadal zawierają zakazy przekształceń praw do lokali mieszkalnych, które są interpretowane jako podstawa odmowy dokonania takich przekształceń.

    Senacki projekt ustawy oraz poselski projekt ustawy były przedmiotem obrad podkomisji sejmowej powołanej do tego celu przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Infrastruktury. Zaproponowane zmiany, szczególnie zgłoszone w poselskim projekcie ustawy, wywołały szeroką dyskusję. Projekt poselski zakładał bowiem także ustawowe zobowiązanie Rady Ministrów do określenia maksymalnych stawek opłat bankowych związanych z procesem wyodrębniania mieszkań, jednak Biuro Legislacyjne zarzucało temu zapisowi niekonstytucyjność. Wzbudzał on także uzasadnione kontrowersje wśród przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostatecznie przyjęto sprawozdanie komisji zawierające projekt ustawy, który dotyczył jedynie zmian w zakresie możliwości dokonywania przekształceń praw do lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r.

    Aby uniknąć dalszych wątpliwości interpretacyjnych oraz umożliwić lokatorom skorzystanie z przysługujących im praw, Klub Parlamentarny PSL będzie głosował za przyjęciem przedmiotowej zmiany ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


267 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Henryk Kmiecik - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy