Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o:
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw,
- komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(druki nr 2674, 2715, 3161 i 3318).


Poseł Ireneusz Raś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Będę tylko tutaj bardzo krótko, ale myślę, że wyczerpująco, dopowiadał, uzupełniał to, o czym mówiło kilku posłów. Pan poseł Schreiber mówił, że nie rozumie, dlaczego COS-y nagle, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, tak potraktowałem w swoim wystąpieniu i poprosiłem jeden z klubów, aby złożył stosowną poprawkę. Otóż chodzi o Prezydium Sejmu, na które się powoływałem. 16 kwietnia marszałek Sejmu przesłał na moje ręce decyzję Prezydium Sejmu, żebym się zapoznał z opinią prawną Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i odniósł się do niej. W tej opinii jest opisany proces, który dotyczył naszej normy, jaką zaproponowaliśmy, i dzisiaj w sprawozdaniu komisji się to znajduje. I tutaj zwraca uwagę Biuro Legislacyjne, że poprawki zawarte w art. 1 w sprawozdaniu komisji, oznaczone jako art. 1 pkt 9 projektu ustawy, dotyczące dodania art. 29b do ustawy o sporcie, oraz w art. 2 projektu ustawy, dotyczące zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, budzą wątpliwości natury konstytucyjnej odnoszące się do przekraczania dopuszczalnego zakresu poprawek - to po pierwsze - a ich przyjęcie może prowadzić do obejścia przepisów o inicjatywie ustawodawczej. Poprawki te uniemożliwiają zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu określonych w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co w istotny sposób wpłynie na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

    Biuro Legislacyjne i Prezydium Sejmu zwracają również uwagę na to, że w istocie ma to charakter nowej inicjatywy ustawodawczej, na to, że jakby ten charakter być może wyczerpuje poprawka, którą żeśmy wnieśli. I tu powołują się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2004 r. Biuro Legislacyjne wskazało również, że z uwagi na przedmiot tych poprawek mogą one stanowić pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co wymagałoby wszczęcia procedury notyfikacji. Dlatego też zasugerowano zasięgnięcie przed dalszym procedowaniem projektu ustawy opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w trybie określonym w art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Również ze względu na to, iż przedmiotowe poprawki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego, Biuro Legislacyjne zgłosiło konieczność zasięgnięcia opinii organizacji samorządowych tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 36 ust. 6 regulaminu Sejmu.

    Tak przedłożone przez Prezydium Sejmu uwagi i jednak czas, który pozostał do końca kadencji powodowały, że żeby ta nasza praca nie poszła na marne, musiałem w jakiś sposób wobec tego zachować się w sposób należyty. Zorganizowałem spotkanie pana ministra i prawników ministerstwa z przedstawicielami ministerstwa finansów, aby zaradzić tej sytuacji. Jest jedna rzecz dobra w tym, co, mam nadzieję, będzie uchwalone jeszcze w tym tygodniu w piątek, jak dobrze pójdzie, mówiąc kolokwialnie. To jest to, że znajdzie się w nowej ustawie, w nowelizowanej ustawie COS. Dlatego można będzie nawiązać w sposób łatwy do tej ustawy w drugim kroku, tak aby rzeczywiście nasze intencje skonsumować. To jest takie szerokie wytłumaczenie, którego w pierwszej części mojego wystąpienia nie było. Jutro jeszcze to powtórzę w komisji, kiedy będziemy rozpatrywać poprawki złożone w drugim czytaniu.

    Jeśli chodzi o kwestię nieolimpijskich związków sportowych, mówiąc w skrócie, to myślę, że w tej debacie jedno dobre stwierdzenie padło ze strony pana posła, jeżeli pamiętam, Tadeusza Tomaszewskiego, że być może trzeba dla tych związków nieolimpijskich znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiś rejestru B. Tutaj o tym mówiono. I to jest przed nami. Natomiast jeśli chodzi o modyfikowanie tego dziś w tych nowelizacjach, o odejście od tej filozofii, która została przyjęta w 2010 r., to nie chcę być złośliwy i mówić, że zaraz sprawdzę, jak w 2010 r. głosowaliśmy. A wszyscy głosowaliśmy za tą filozofią, że regulujemy w ustawie o sporcie tylko dyscypliny olimpijskie, mówiąc w skrócie. Proszę to sprawdzić. To był czerwiec czy maj 2010 r. Państwo to sprawdzicie. Pana posła Schreibera w tamtej kadencji nie było, jeżeli dobrze pamiętam, bo miał przerwę, i jest zwolniony z odpowiedzialności za to, ale pozostali koledzy z Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej...

    (Poseł Mieczysław Golba: Tam była poprawka.)

    Oczywiście można zmienić, natomiast proszę zwrócić uwagę, że to też byłaby zmiana niekonstytucyjna, bo ani propozycja rządowa, ani nasza propozycja komisyjna, ani propozycja poselska nie zawierały zmiany zasady zapisanej w 2010 r. Dzisiaj nie możemy tego zmieniać wrzuconą poprawką, ponieważ wykracza to poza zakres pierwszego, drugiego i trzeciego przedłożenia. Będzie to zmiana niekonstytucyjna.

    (Poseł Tomasz Garbowski: Tak było w projekcie.)

    Nie, ja nie pamiętam, żeby to było w projekcie, więc to wyjaśniam.

    Pytanie pana posła Wontora. Panie pośle, zawsze trzeba przyjąć wiodący projekt. Pamiętam zasady procedowania nad projektami ustaw, kiedy łączyły się pewne inicjatywy za czasów SLD, Prawa i Sprawiedliwości i Platformy.

    (Poseł Bogusław Wontor: Co do tego nie mam pretensji.)

    Zwykle jest tak, że przedłożenie rządowe jest wiodące, a omawiamy wszystkie inne propozycje i możemy zgłaszać swoje wnioski, poprawki, wnioski mniejszości.

    Dziękuję za dobrą atmosferę pracy. Być może nie wszystko udało się zrobić. Bardzo interesujący jest ten rejestr B i myślę, że nad tym się trzeba pochylić, bo rzeczywiście ten sport również należy objąć wsparciem, natomiast, tak jak powiedziałem, filozofia z 2010 r. uzgodniona tak jednomyślnie w głosowaniu, proszę sprawdzić, nie była podważana przy projektowanych zmianach zarówno pierwszej, drugiej, jak i trzeciej propozycji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ireneusz Raś - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy