Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3407 i 3441).


Poseł Elżbieta Nawrocka:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie projektu zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druki nr 3407 i 3441.

    Celem przedkładanego projektu zmiany Regulaminu Sejmu RP jest jego dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Nowelizacja regulaminu Sejmu ma wejść w życie 6 września br., a więc w tym samym dniu, w którym wejdzie w życie ustawa o petycjach. Wyjątkiem będzie jedynie przepis powołujący wcześniej Komisję do Spraw Petycji.

    Jak wspomniała moja poprzedniczka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale: Wolności i prawa polityczne w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym lub innej osoby, za jej zgodą, do organu władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

    Podstawowym założeniem przedkładanego projektu jest podział zadań związanych z rozpatrywaniem petycji pomiędzy marszałka Sejmu oraz nowo powoływaną stałą Komisję do Spraw Petycji. Główną regulacją projektu jest art. 1 pkt 4, w którym przewiduje się wprowadzenie w dziale II regulaminu nowego rozdziału 9a zatytułowanego ˝Postępowanie w sprawach petycji˝. Zakłada się, że wstępne czynności formalne dotyczące skierowanej do Sejmu petycji wykonywać będzie marszałek, po czym przekieruje ją do Komisji do Spraw Petycji w celu rozpatrzenia. Prezydium tej komisji ma wyznaczać posła, który będzie przedstawiał treść petycji na posiedzeniu komisji.

    Projekt przewiduje też dyskusję oraz podjęcie decyzji o sposobie załatwienia petycji. Komisja będzie mogła m.in. wnieść w sprawie objętej petycją projekt ustawy lub uchwały, a także poprawkę lub wniosek do projektu rozpatrywanego przez inną komisję lub podkomisję. Będzie też mieć prawo do wnoszenia poprawek do projektów ustaw w czasie drugiego czytania. Obecnie prawo wnoszenia poprawek mają wyłącznie wnioskodawca, grupa 15 posłów, przewodniczący klubu lub koła oraz Rada Ministrów. Marszałek Sejmu wyznaczać też będzie odpowiedni termin rozpatrzenia petycji.

    Przewiduje się również obowiązek publikowania informacji o danej petycji oraz przebiegu jej rozpatrywania, a także przewidzianej w ustawie corocznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Rozdział uzupełnia art. 126g regulaminu, który przewiduje, że sprawy dotyczące petycji niezakończone przed upływem kadencji Sejmu będą kontynuowane w kolejnej kadencji.

    Reasumując, chciałbym powiedzieć, że wprowadzenie nowego rozdziału regulaminu Sejmu wymaga w konsekwencji przyjęcia kilku zmian. Przedstawiają się one następująco: art. 1 pkt 1 projektu - uzupełnia się listę kompetencji marszałka Sejmu o nadawanie biegu petycjom wnoszonym do Sejmu, art. 2 pkt 2 projektu - uzupełnia się listę stałych komisji sejmowych o Komisję do Spraw Petycji, art. 1 pkt 3 projektu - Komisji do Spraw Petycji przyznaje się w ramach rozpatrywania petycji prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw w czasie drugiego czytania, zmiana ta stanowi konsekwencję wprowadzenia projektowanego art. 126c ust. 3 pkt 2 regulaminu Sejmu, art. 1 pkt 5 projektu - załącznik do regulaminu Sejmu ˝Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych˝ uzupełnia się o punkt opisujący zakres działania Komisji do Spraw Petycji i obejmuje on wyłącznie rozpatrywanie petycji składanych do Sejmu.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem uchwały. Dziękuję.Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


908 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata, Mirosław Pawlak, Marek Gos, Henryk Smolarz, Genowefa Tokarska, Krystyna Ozgai Elżbieta Nawrocka - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jan Łopata, Mirosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o osobach starszych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy