Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012-2013 (druk nr 3065) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3317).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Sejm rozpatruje informację o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej za okres 2012-2013, ale pierwszą informację w tej sprawie minister przygotował za okres od 2004 do 2011 r. CIS-y i KIS-y powstały na podstawie ustawy z 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Można powiedzieć, że zajmują się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czyli osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, powracającymi z leczenia uzależnień, również powracającymi z zakładów karnych. To jest możliwość, instrument prawny dany zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak i organizacjom pozarządowym, by mogły podejmować działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. W 2011 r. wspólnie z ministrem pracy i polityki społecznej, ale także z przedstawicielami strony pozarządowej, gdy nowelizowaliśmy ustawę o finansach publicznych, daliśmy im też możliwość funkcjonowania, tak żeby nie utracić dotychczasowego dorobku. Łatwiej było nam zrobić to razem w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny niż w Komisji Finansów Publicznych, ale przecież chodziło o to, żeby zachować ciągłość działania i utrzymać dorobek wynikający z pozyskania środków europejskich.

    Jeśli chodzi o centra integracji społecznej, to jednak są to podmioty bardziej zinstytucjonalizowane. Są one prowadzone zarówno przez samorządy, jak i podmioty pozarządowe. W początkowej fazie zdecydowanie więcej tych centrów było prowadzonych przez sektor pozarządowy, z czasem jest ich trochę więcej, ale samorząd również włączył się w tworzenie CIS-ów. Podstawowe źródło finansowania w pierwszym okresie, m.in. w latach 2012-2013, o których mówimy, to są środki z Funduszu Pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego i środki własne. Fundusz Pracy finansuje oczywiście elementy aktywizacji, ale też wsparcie uczestników CIS-ów w okresie ich funkcjonowania.

    Jeden z moich przedmówców, pan poseł Andzel stwierdził, że wnosi o odrzucenie sprawozdania ze względu na wysokie koszty. Myślę, że to jest mimo wszystko pewne niezrozumienie. Pan poseł chyba mówił to pod wpływem raportu NIK-u, który stwierdził, że to są wysokie koszty.

    Szanowni Państwo! Uczestnikami są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, powracające z zakładów karnych, po leczeniu, o bardzo niskich kwalifikacjach, czyli osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Są to osoby, które potrzebują wsparcia na wielu płaszczyznach. W związku z powyższym koszt jest inny niż w urzędzie pracy. Gdyby oczywiście nie trzeba było tego stosować, to ustawodawca nie uruchomiłby poza urzędem pracy innych, nowych podmiotów, czyli CIS i KIS. Zgoda, jest wyższy koszt, kiedy popatrzymy na te dane, natomiast sami uczestniczący w zajęciach CIS i KIS twierdzą, że dla nich jest to bardzo pomocna forma reintegracji społecznej i zawodowej, powrót do samodzielności ekonomicznej. To jest oczywiście bardzo ważne, jeśli uczestnicy mają poczucie powrotu do normalnego funkcjonowania, a więc do tego, aby myśleć o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, o rozpoczęciu wspólnej działalności gospodarczej w ramach, na przykład, spółdzielni socjalnych, o podjęciu pracy na otwartym rynku pracy.

    Z tego powodu Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem projektu, uznając, że te podmioty należy wzmacniać. Dla tych podmiotów, była o tym mowa, należy szukać bardziej stabilnych źródeł finansowania, zwłaszcza jeśli chodzi o centra integracji społecznej. Tutaj nie powinniśmy ich poddawać, tak jak było niestety w 2011 r., o czym wspominałem, pewnym zmianom organizacyjnym, które mogą zakończyć się porażką, jeżeli chodzi o ich dotychczasowy dorobek. Dlatego z jednej strony powinniśmy poszukiwać nowych stabilnych źródeł finansowania, a z drugiej strony mówić, że jest to ważny element uzupełniający system urzędów pracy, który jest związany z reintegracją zawodową i społeczną osób oddalonych od rynku pracy. (Dzwonek) Jest on bardzo potrzebny, bo nadal są wysokie napięcia na rynku pracy. Nadal mamy szereg powiatów, gdzie bezrobocie jest stosunkowo wysokie, a wśród bezrobotnych dominującą grupę stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, dlatego też te podmioty powinny być wzmacniane. Dziękuję uprzejmie.Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012 - 2013 wraz ze stanowiskiem Komisji


55 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy