Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bogdan Rzońca:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Polski rząd bazuje na ˝Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝ z roku 2007 i naszym zdaniem nie posiada strategii rozwoju transportu lotniczego. Tymczasem na rynku lotniczym w Polsce w zakresie połączeń warunki dyktują zagraniczne linie lotnicze. To one korzystają z braku zainteresowania rządu funkcjonowaniem lotnisk w Polsce i stawiają warunki, których nieraz samorządy jako właściciele lub współwłaściciele lotnisk czy portów lotniczych nie są w stanie spełnić. Porty lotnicze są zatem wyłącznie petentem zagranicznych linii lotniczych, które wprost wymuszają na właścicielach lotnisk regionalnych różnego rodzaju dopłaty po to, by tam latać i zarabiać, ile się da. Oczywiście samorządy dopłacają. Chcą bowiem komunikować regiony ze światem, czemu się nie dziwię, ale widać tu wyraźnie zaniedbania narodowego przewoźnika, który jakby nie wchodzi w ten biznes i zostawia to zagranicznym liniom lotniczym. Jest to namacalny dowód na to, że rząd polski nie ma strategii rozwoju transportu lotniczego w Polsce. Inaczej mówiąc, Prawo lotnicze obowiązujące w Polsce nie zapewnia ochrony polskiego interesu, bo on po prostu nie został w żadnym poważnym dokumencie wyraźnie zdefiniowany. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać m.in. w tym, że minister infrastruktury zarządza infrastrukturą naziemną na lotniskach, a minister Skarbu Państwa obsadza stanowiska w Polskich Liniach Lotniczych. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Mamy zatem w Polsce poważne zaniedbania ze strony ministra właściwego ds. transportu lotniczego, bo sprawę aktualizacji ˝Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝ po prostu przespał jeden z departamentów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. (Dzwonek)

    Stąd więc moje podstawowe, elementarne pytanie: Kiedy zostanie zaktualizowany ˝Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝ z 2007 r.? Czy ten chaos kompetencyjny nie powoduje, że obce linie lotnicze czerpią zyski z polskiego lotniczego rynku pasażerskiego? Dziękuję bardzo.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za pytania posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość panów Bogdana Rzońcy, Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Andrzeja Adamczyka w sprawie aktualnej strategii rozwoju transportu lotniczego w Polsce.

    Na samym początku pragnę poinformować, że polski rynek lotniczy jako część wspólnego rynku staje przed wyzwaniem związanym z efektywnym zaspokajaniem popytu na przewozy lotnicze. Dotyczy to nie tylko przepustowości infrastruktury lotniczej, ale również jej efektywnego zintegrowania z polskim oraz europejskim systemem transportowym. Musimy pamiętać o tym, że w Unii Europejskiej mamy liberalizację rynku w tym zakresie i to w zasadzie wymusza postępowanie każdego państwa członkowskiego na tym rynku w odpowiedni sposób.

    Pragnę wspomnieć, że bardzo ważnym dokumentem strategicznym i celem, który w tym dokumencie strategicznym jest zawarty w odniesieniu do transportu lotniczego, jest ˝Strategia rozwoju transportu do 2020 r.˝ przyjęta przez rząd, która jest realizowana przez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju rynku pasażerskiego oraz rynku cargo z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W celu umożliwienia dalszego rozwoju transportu lotniczego były i nadal będą podejmowane działania na rzecz zacieśnienia współpracy pomiędzy portami lotniczymi. Co przewiduje się w kontekście budowania strategii ruchu lotniczego zarówno w stolicy, jak i w portach regionalnych? Musimy tu zwrócić również uwagę na ciągle poprawiającą się mobilność naszego społeczeństwa. W związku z tym pragnę stwierdzić, że rząd bierze pod uwagę także tendencje rozwojowe w tym zakresie.

    Aktualnie najwyższym rangą dokumentem strategicznym dla sektora transportu, w tym dla lotnictwa, jest przyjęta w drodze uchwały Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. ˝Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)˝. To jest bardzo ważny dokument, średniookresowy, planistyczny, który stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Wskazano w nim cele oraz kierunki rozwoju transportu w określony sposób, taki, aby etapowo, do roku 2030, możliwe było osiągnięcie celów, które są założone w długookresowej strategii rozwoju kraju oraz średniookresowej strategii rozwoju kraju.

    Pragnę tu zwrócić uwagę na to, że to jest system zintegrowany i połączony. Kierunkami interwencji określonymi w obszarze rozwoju transportu lotniczego - tu odpowiadam na pytania panów posłów - jest przede wszystkim to, że rząd widzi, iż istotne będzie zwiększenie przepustowości infrastruktury istniejących dzisiaj portów lotniczych na poziomie zapewniającym efektywne świadczenie usług przez poszczególnych uczestników rynku lotniczego. Druga sprawa to zapewnienie warunków do efektywnego rozwoju lotnictwa w regionalnych portach lotniczych, w szczególności w Polsce wschodniej i w Polsce północno-zachodniej, a także zwiększenie udziału transportu lotniczego w transporcie intermodalnym oraz zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej poprzez wdrożenie inicjatyw związanych z bardzo ważną strategią unijną, czyli budowaniem Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Single European Sky. Ostatnia kwestia, bardzo ważna z punktu widzenia tej strategii, dotyczy zapewnienia zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego.

    Odpowiadając na pytania panów posłów, pragnę również wskazać, że aktualnie obowiązującym sektorowym dokumentem rządowym, stanowiącym wytyczne dla rozwoju infrastruktury transportu lotniczego w Polsce, jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 maja 2007 r. ˝Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝. W strategii rozwoju transportu przewiduje się, że na potrzeby tego dokumentu zostanie opracowana aktualizacja ˝Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝. Obecnie trwają w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wstępne prace nad przygotowaniem takiej aktualizacji i wszystko wskazuje na to, że będzie ona przygotowana w roku 2016.

    Ponadto warto zauważyć, że program, o którym wspomniałam, został przygotowany i opracowany w 2007 r. i do tej pory był realizowany sukcesywnie poprzez wspieranie i rozbudowę lotnisk oraz stworzenie warunków do rozwoju transportu lotniczego. Sądzę, że obywatele Polski widzą, jak duże przez te lata zostały zrobione postępy w realizacji inwestycji, które były finansowane i nadal będą finansowane ze środków unijnych, jak dużo w tej kwestii w Polsce zmieniło się na korzyść. Dziękuję bardzo.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Tchórzewski:

    Dziękuję bardzo.

    Pani minister przedstawiła perspektywę. Bardzo istotna jest także informacja o narzędziach. Narzędziem do realizacji tej perspektywy są udziały, którymi dysponuje Skarb Państwa, poprzez resort, w poszczególnych podmiotach. Polskie Porty Lotnicze posiadają 36% udziałów w portach regionalnych. W ciągu ostatnich lat jako udziałowiec w portach regionalnych PPL zachowują się dosyć pasywnie. Właściwie zaangażowanie inwestycyjne jest bardzo widoczne tylko w odniesieniu do warszawskiego Lotniska Chopina, natomiast inne porty lotnicze są troszeczkę poza zainteresowaniem. Być może to jest kwestia komercjalizacji, która jest przygotowywana, i wątpliwości co do tego, czy organem założycielskim czy właścicielem, reprezentantem właściciela, będzie minister infrastruktury i rozwoju czy Skarb Państwa. Prosiłbym o ustosunkowanie się do tej kwestii.

    Druga sprawa. Czy nadal brana jest pod uwagę perspektywa połączenia Polskich Portów Lotniczych z LOT? O takiej perspektywie mówi się w mediach. Jakie są zamiary, jeśli chodzi o chociażby te cztery porty lotnicze, w których udziały PPL są dominujące? Jeżeli ma się bowiem dominujące udziały, to ponosi się odpowiedzialność. Z drugiej strony w Europie i na świecie lotnictwo dynamicznie się rozwija, to znaczy, że także unowocześnianie lotnisk jest bardzo intensywne. Jak z tymi sprawami będzie w Polsce? Samorządy wojewódzkie i gminne są słabe finansowo, a z drugiej strony pewna pasywność PPL powoduje, że tylko regionalne programy operacyjne są w tej chwili jedynym elementem inwestycyjnym. To za mało. Dziękuję.


14 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie dotyczące PPL-u, pragnę wskazać, że jest to w tej chwili na etapie analiz, czyli PPL analizuje najlepsze możliwe rozwiązania, jeżeli chodzi o współpracę i strategię w związku ze wzmocnieniem pozycji portów regionalnych. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, że inwestycje na polskich lotniskach są koordynowane na co najmniej dwa sposoby, przede wszystkim przez zatwierdzanie planów generalnych, które obejmują plany rozwoju infrastruktury lotniska, a poza tym właśnie przez takie programy jak Program Operacyjny ˝Infrastruktura i środowisko˝, w których są określane cele związane z wydatkowaniem funduszy unijnych na rozwój infrastruktury. To wszystko jest oczywiście wpisane w dokumenty strategiczne. Natomiast w tej chwili trwają dogłębne analizy tego, jakie kierunki powinny być obrane i w jaki sposób najlepiej realizować cele w związku z tym, co w tej chwili na tym trudnym rynku, zliberalizowanym rynku się dzieje.

    Chciałabym jeszcze wskazać na jedną rzecz, która powinna być chyba dodatkowo zasygnalizowana, bo wiąże się z nową perspektywą budżetową na lata 2014-2020. Musimy wskazać na kwestie związane z przeznaczeniem środków unijnych. W tej perspektywie jest to kwota blisko 37 mln euro z Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ dla naszych lotnisk. Środki te będą wykorzystywane przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, infrastrukturę związaną z komunikacją, nawigacją i systemami zarządzania ruchem lotniczym. Tak więc w dalszym ciągu będziemy rozwijać lotniska, natomiast, tak jak mówię, potrzebne są wyważone decyzje i w tej chwili nad tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje. Dziękuję. (Oklaski)Bogdan Rzońca, Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Adamczyk - pytanie z 27 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Bogdan Rzońca, Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Adamczyk - PiS w sprawie aktualnej strategii rozwoju transportu lotniczego w Polsce


315 wyświetleńZobacz także:
Piotr Król, Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Adamczyk i Dariusz Bąk - pytanie z 4 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Piotr Król, Krzysztof...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Sławomir Zawiślak i Krzysztof Tchórzewski - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Sławomir Zawiślak i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Sławomir Zawiślak, Beata Mazurek i Krzysztof Tchórzewski - pytanie z 11 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Sławomir Zawiślak, Beata...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski - konferencja z 10 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa - Sprzedaż PKP Energetyka zagrożeniem bezpieczeństwa państwa PiS - Biuro...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Adamczyk - konferencja z 23 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa - Sprzedaż PKP Energetyka zagrożeniem bezpieczeństwa Państwa PiS - Biuro...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Elżbieta Witek, Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski - konferencja z 5 sierpnia 2015 r.
Konferencja prasowa - Sprzedaż spółki PKP Energetyka niezgodna z polskim prawem! PiS - Biuro...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Adamczyk - konferencja z 22 września 2015 r.
Konferencja prasowa - Sprzedaż PKP Energetyki – PiS składa wniosek do sądu PiS - Biuro...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski - konferencja z 16 października 2015 r.
Konferencja prasowa - Niepokojące informacje dotyczące sprzedaży PKP Energetyka PiS - Biuro...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy