Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3386).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Dziękuję przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych za poparcie generalnie kierunków nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Chcę zapewnić partnerów pozarządowych, wszystkich tych, którzy aktywnie obserwują prace nad tym projektem, przesyłają również opinie prawne, że te opinie prawne będą brane pod uwagę w dalszych pracach nad projektem ustawy, ale zleciliśmy też Biuru Analiz Sejmowych przygotowanie własnej opinii prawnej dotyczącej poruszonych kwestii konstytucyjności zapisów dotyczących kwot z tytułu 1% podatku, dysponowania nimi czy też programów komputerowych. W żadnym wypadku nie chcemy wypracować rozwiązania, które będzie sprzeczne z ideą kreatywności samych podmiotów pozarządowych, chcę jednak powiedzieć, że ten przepis powstał na wniosek przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie mają do dyspozycji tak wielkich środków finansowych i nie mogą uruchamiać tych instrumentów.

    Jeśli chodzi o ideę promocji, sprawy te dotyczą również koncernów medialnych. Trudno powiedzieć o równości szans w przypadku koncernu medialnego, ludowego klubu sportowego działającego w miejscowości X lub organizacji zajmującej się osobami niepełnosprawnymi. W żadnym wypadku nie chodzi o to, żeby ograniczyć, jak sugerowała na przykład Najwyższa Izba Kontroli, ilość środków finansowych na ten cel, natomiast chcemy, żeby każdorazowo była podawana informacja o tym, że reklama jest finansowana lub współfinansowana ze środków pochodzących z wpływów z tytułu 1% podatku.

    Pan poseł Edward Siarka poruszył kwestię kwoty przeznaczanych środków. Pan minister odpowiedział już na pytania. Natomiast w tej chwili, gdyby ustawa weszła w życie, wprowadzamy obowiązek księgowego wyodrębnienia przychodów i wydatków z tytułu 1% podatku. Skoro są określone przychody i wydatki, to na podstawie sprawozdania będzie można dokładnie określić, ile ze środków zapisanych po stronie wydatków przeznacza się na reklamę. Właśnie temu służy ten przepis, żeby można było monitorować przyjęty mechanizm i ewentualnie - jak mówię - przedstawić po pewnym czasie inne, bardziej kompleksowe rozwiązania.

    Jeśli chodzi o wypoczynek dzieci i młodzieży, to on jako taki mieścił się w sferze pożytku publicznego, natomiast rozszerzamy zagadnienia dotyczące dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, żeby można było działać kompleksowo, czyli podejmować działania w ramach sektora pozarządowego w obszarze dotyczącym dzieci i młodzieży.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W dalszym ciągu uważam, że projektowana ustawa ma charakter otwarty, jeśli chodzi o zakres nowelizacji. Mam nadzieję, że nadal wspólnie - tak jak pan minister powiedział - korzystając również z opinii i udziału strony rządowej, pozarządowej oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, będziemy starać się uwzględnić opinie, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad tym projektem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw


67 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy