Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 3325).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec komisyjnego projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 3325).

    Jak już pani poseł wnioskodawca powiedziała, w obecnym stanie prawnym w Sądzie Najwyższym jedynie pierwszy prezes powoływany jest na 6-letnią kadencję. Projektodawca, kierując się względami systemowymi, objąć zamierza zasadą kadencyjności także stanowiska funkcyjne prezesów kierujących poszczególnymi izbami Sądu Najwyższego, proponując w ich przypadku 5-letnią kadencję. Kadencyjność stanowisk funkcyjnych w sektorze publicznym jest standardem demokratycznym, a jej zalety są powszechnie znane i nie wymagają szczególnego uzasadnienia. Sama idea kadencyjności, zdaniem klubu Platforma Obywatelska, zasługuje na aprobatę, z jednej strony bowiem umacnia poczucie niezależności osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jednostki sektora publicznego, z drugiej zaś nie pozwala na monopolizowanie władzy.

    Sejm ustawą z 14 czerwca ub. r. w drodze pewnego kompromisu, bo pamiętamy, że wokół tej ustawy było wiele emocji, przyjął rozwiązanie, mocą którego sędzia Sądu Najwyższego z urzędu przechodzi w stan spoczynku z ukończeniem 70. roku życia, może jednak, jeżeli stan zdrowia w tym nie przeszkadza, zajmować to stanowisko, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 72. roku życia.

    Procedowana nowelizacja przewiduje, że korzystający z możliwości wydłużenia okresu aktywności sędziowskiej w Sądzie Najwyższym nie będą mogli pełnić stanowiska funkcyjnego prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami danej izby ani przewodniczącego wydziału. Celem tej regulacji jest ograniczenie zakresu pracy sędziego Sądu Najwyższego w okresie tych 2 lat przed późniejszym przejściem w stan spoczynku wyłącznie do czynności orzeczniczych.

    W ocenie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska podwyższenie wieku przechodzenia w stan spoczynku uzasadnione było poza dostosowaniem do trendów europejskich przede wszystkim dążeniem do wykorzystania potencjału intelektualnego, wybitnej wiedzy prawniczej i doświadczenia w pracy orzeczniczej sędziów Sądu Najwyższego, którzy w zdecydowanej większości przeszli przez wszystkie szczeble sądownictwa. Wywodząc swój wniosek z tego uzasadnienia, uważamy za słuszną regulację uniemożliwiającą pozostawanie w stanie czynnym do 72. roku życia sędziemu Sądu Najwyższego, który wykonuje czynności zarządzające, a nie orzecznicze.

    Wejściu w życie nowelizacji powinna towarzyszyć pełna gwarancja dalszego niezakłóconego funkcjonowania Sądu Najwyższego, a naszym zdaniem proponowane brzmienie przepisu przejściowego przewidującego jednoczesne wygaszenie powołań na kluczowe dla organizacji pracy stanowiska funkcyjne może, choć nie musi, prowadzić do pewnego stopnia destabilizacji.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska rekomenduje przekazanie projektu do dalszych prac legislacyjnych, z uwagą, że przepis intertemporalny wymaga pogłębionej analizy i takiego doprecyzowania, aby regulacja nie powodowała żadnych dysfunkcji i pozwoliła na sprawne zarządzenie strukturami Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo.Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


47 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy