Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340).


Poseł Andrzej Dera:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektowanej zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

    Projekt przewiduje zmianę art. 79 ust. 1 tejże ustawy. Regulacja jest związana z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r., które zawierało uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do uwzględnienia w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych szczególnej sytuacji procesowej powstającej na skutek ugody sądowej zawartej w toku rozpoznania zarzutów od nakazu zapłaty. Zgodnie z proponowaną regulacją sąd z urzędu będzie zwracał stronie połowę uiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej.

    Tak więc to rozwiązanie jest zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście była luka. Zasada jest prosta, jeżeli Trybunał Konstytucyjny wskazuje pewne niedoróbki, rolą parlamentu jest wprowadzić zmiany do tych niedoróbek, żeby ich nie było. W tej chwili przepis, po pierwsze, wypełnia normy konstytucyjne, bo Trybunał Konstytucyjny wskazał, że brak tego unormowania budzi wątpliwości konstytucyjne, a więc te wątpliwości zostały w ten sposób rozwiane, rozwiązane. Po drugie, jest to też zachęta dla stron, które biorą udział w postępowaniu, do zawierania ugód, co jest rozwiązaniem jak najbardziej korzystnym i mniej kosztownym dla stron i z tego tytułu nie budzi to najmniejszych wątpliwości.

    Nasz klub będzie popierał ten projekt ustawy. Uważamy, że jest on niezbędny, potrzebny, tak że będziemy głosowali za tym, żeby został przyjęty, wprowadzony do naszego porządku prawnego. Dziękuję, panie marszałku.Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


115 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy