Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360).


Poseł Andrzej Dąbrowski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., druki nr 3292 i 3360.

    Przedstawiony projekt dotyczy m.in. podstawy określenia wysokości udzielanej przedsiębiorcy pożyczki, określenia prawidłowości jej wykorzystania, sposobu postępowania w przypadku niewykorzystania jej w całości, zasad dokonywania spłaty lub zwrotu pożyczki, umożliwienia zwolnienia przedsiębiorcy z kosztów finansowych wynikających z naliczania odsetek ustawowych w określenie od wniesienia odwołania do dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu odwoławczym.

    Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 17 marca 2015 r. Pomoc przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi była dotychczas uruchamiana na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Na podstawie wspomnianej ustawy pomoc poszkodowanym przedsiębiorcom udzielana była dwukrotnie. Po powodzi w roku 2012 z pomocy w postaci pożyczek mogli skorzystać przedsiębiorcy z siedmiu gmin województwa dolnośląskiego oraz po powodzi w roku 2013. Pomoc ta została skierowana do przedsiębiorców 18 gmin położnych w województwach dolnośląskim, lubuskim oraz śląskim. Po raz trzeci pomoc zostanie udzielona przedsiębiorcom poszkodowanym w powodziach z roku 2014 z województwa małopolskiego oraz opolskiego.

    Przedmiotowy projekt ma być odpowiedzią na trudności z udzielaniem i rozliczaniem pomocy zidentyfikowane podczas wykonywania dotychczas obowiązujących przepisów. Proponowane zmiany odnoszą się do trzeciego rozdziału nowelizowanej ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi dotyczącego pożyczek udzielanym przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi.

    W przedmiotowym projekcie uelastyczniono i doprecyzowano przepisy dotyczące wykorzystania i udzielania pożyczek przez fundusze pożyczkowe przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi. Doprecyzowano także przepisy dotyczące ustalenia wysokości pożyczki, jakiej fundusz pożyczkowy może udzielić przedsiębiorcy. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, nowe rozwiązania powinny być bardziej przejrzyste i nie powinny budzić wątpliwości w ich stosowaniu przez firmy. Według nowych przepisów do uzyskania pożyczki konieczne będzie oszacowanie szkód alternatywnie przez komisję powołaną przez fundusz pożyczkowy, rzeczoznawcę lub biegłego uprawnionego do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych, rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela. Dokumentacja z oszacowanymi wydatkami będzie musiała być dołączona do wniosku o udzielenie pożyczki. Umożliwi to funduszowi pożyczkowemu odpowiednie określenie wielkości pożyczki.

    W nowych przepisach zrezygnowano z zabezpieczeń pożyczkowych wekslem in blanco. Obecnie przedsiębiorca może uzyskać jedną pożyczkę do wysokości poniesionej szkody, ale nie więcej niż 50 tys. zł. Pożyczka jest przyznawana na wniosek przedsiębiorcy, który trzeba złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wystąpienia szkody spowodowanej przez powódź. Wprowadzono również przepis, który umożliwi przesuwanie środków z pożyczki między różnymi kategoriami wydatków.

    W nowych regulacjach zapisano, że decyzję w sprawie umorzenia pożyczki fundusz pożyczkowy będzie wydawał po skontrolowaniu wydatków poniesionych przez przedsiębiorców. Dotychczas brak precyzyjnych przepisów w tych kwestiach powodował wątpliwości związane z postępowaniem odwoławczym.

    Doprecyzowano, że w przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub części niewykorzystana kwota musi zostać zwrócona do funduszu pożyczkowego. Jednocześnie przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć - wraz z rozliczeniem wykorzystanej części pożyczki - do funduszu pożyczkowego potwierdzenie dokonania zwrotu jej niewykorzystanej części. W takiej sytuacji fundusz pożyczkowy nie będzie mógł naliczać żadnych kar czy też odsetek od niewykorzystanej kwoty. Zaistnieje również możliwość ustalenia harmonogramu spłaty pożyczki.

    Przepisy uzupełniono także o regulacje umożliwiające funduszowi pożyczkowemu umorzenie części lub całości niespłaconej pożyczki, której nie można odzyskać z powodów niezależnych od dłużnika, np. ze względu na jego śmierć. Chodzi o to, aby uniknąć wieloletniej, uciążliwej procedury, która często i tak nie prowadzi do spłaty zadłużenia.

    Uregulowano także kwestie przedawnienia pożyczki. Według nowych przepisów zobowiązanie przedsiębiorcy do spłaty lub zwrotu pożyczki w całości lub części będzie się przedawniać po pięciu latach, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym pożyczka powinna zostać spłacona lub w którym powinien nastąpić jej zwrot.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ma zagwarantować przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi efektywny dostęp do mechanizmów pomocowych oraz uregulować sposób przyznawania i rozliczania pomocy. Ma uprościć procedury występowania o pożyczki oraz wesprzeć szczególnie wrażliwe na tego typu trudności małe i rodzinne przedsiębiorstwa, dlatego Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica poprze ten projekt. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


46 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Andrzej Duda na Prezydenta
    Bardzo proszę o włączenie się do akcji zbierania podpisów poparcia pod...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dąbrowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy