Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 3325).


Poseł Ligia Krajewska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, przedstawiam projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt ten składa się zaledwie z 3 artykułów, jest bardzo krótki i krótkie będzie uzasadnienie.

    Celem projektowanych w ustawie o Sądzie Najwyższym zmian jest wprowadzenie zasady kadencyjności stanowisk funkcyjnych prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracą poszczególnych izb Sądu Najwyższego. W aktualnym stanie prawnym są to stanowiska niekadencyjne, w przeciwieństwie do stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powoływanego na sześcioletnią kadencję. Należy zauważyć, że zasada kadencyjności obowiązuje w sądownictwie administracyjnym, w tym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w administracji publicznej.

    Uzasadniając wprowadzenie kadencyjności stanowisk funkcyjnych, warto przytoczyć pogląd wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lipca 2009 r., że zagadnienie kadencyjności organu zawsze jest związane z problemem przeciwdziałania naturalnej tendencji do absolutyzacji posiadanej władzy, gdyż ma utrudniać jej monopolizację. W tym celu dąży się do tego, aby stworzyć pewne możliwości zastępowania jednych piastunów władzy innymi nie tylko w razie śmierci lub wystąpienia okoliczności zmuszających do odebrania mandatu.

    Ponadto proponuje się wprowadzenie w ustawie o Sądzie Najwyższym zmiany mającej na celu zagwarantowanie, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu 70. roku życia nie może pełnić w Sądzie Najwyższym stanowisk funkcyjnych, takich jak prezes Sądu Najwyższego kierujący izbą i przewodniczący kierujący wydziałem izby Sądu Najwyższego. Chodzi o to, by wydłużenie okresu pełnienia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego obejmowało wyłącznie czynności orzecznicze, a nie czynności zarządzające związane z pełnioną funkcją. Wprowadzając zasadę kadencyjności stanowisk funkcyjnych w Sądzie Najwyższym zaproponowano przepis przejściowy przewidujący kontynuację dotychczas zajmowanych niekadencyjnych stanowisk przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

    Projektowane zmiany nie wymagają wyznaczenia dłuższego okresu przygotowawczego do ich wdrożenia, wobec tego proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie w najkrótszym możliwym terminie.

    Projektowane regulacje nie będą oddziaływały na budżet państwa ani na budżety jednostek samorządu terytorialnego, jak również nie wpłyną na rynek pracy. Materia projektu nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym


132 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy - Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ligia Krajewska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy