Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Problem jest duży, poważny. Od kilkunastu miesięcy jest on analizowany i rozwiązywany. Dotyczy ok. 25 tys. pracowników. Jest to ważna sprawa. W związku z tym mam pytanie i proszę o odpowiedź na nie. Jaki jest obecny stan, na jakim etapie jest rozwiązywanie powyższego problemu?


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ja chciałbym dopytać. Kiedy zostanie podjęta przez pana ministra decyzja w tej sprawie? Pytam, gdyż wiele z tych firm, a jest ich już więcej, niż powiedział mój kolega, bo ok. 700, czeka na jakiekolwiek rozwiązania ze strony ministra.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:

    I jeszcze jedno pytanie. Jaka jest według szacunków Ministerstwa Finansów skala tego problemu? Chodzi mi o liczbę firm i wysokość kwot spornych, których urzędy skarbowe domagają się od przedsiębiorców w związku z tą sprawą. My tu mówimy o różnej liczbie firm, bo mamy różne dane, pojawia się liczba 500, pojawia się 700, a może jest ich więcej. Stąd bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! Odnosząc się do pytania pani Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i panów Lucjana Pietrzczyka i Mirosława Pluty, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego aktualnego stanu prac nad rozwiązywaniem problemu firm poszkodowanych w ramach tzw. outsourcingu pracowniczego, pragnę na wstępie wyraźnie podkreślić, że zarówno organy podatkowe, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzą intensywne działania wobec nieuczciwych podmiotów oferujących obniżenie kosztów zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeniowych poprzez wykorzystanie instytucji outsourcingu pracowniczego, mówimy o organizatorach tego całego procederu.

    Ministerstwo Finansów ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu. Działania podjęte w ramach tej współpracy mają na celu ocenę skali i mechanizmu procederu, podjęcie środków zapobiegających nieuczciwym praktykom w stosunku do rzetelnych przedsiębiorców oraz opracowanie planu dalszych działań.

    W toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych naczelnicy urzędów skarbowych dotychczas ujawnili związane z pozornymi czynnościami outsourcingu pracowniczego nieprawidłowości skutkujące dla spółek organizujących ten oszukańczy proceder określeniem zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę ok. 404 mln zł. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w toku prowadzonego śledztwa wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów 16 podejrzanym. Czynności procesowe prowadzone są z udziałem 12 podejrzanych, zaś 4 osoby poszukiwane są listami gończymi oraz europejskimi nakazami aresztowania. Ponadto dokonano zabezpieczenia mienia na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

    Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki jako finansowy organ dochodzenia w sprawach karnych skarbowych doprowadził już do wydania prawomocnego wyroku skazującego jednego z właścicieli firm prowadzących oszukańczy proceder na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat pod warunkiem spłaty zobowiązań podatkowych oraz karę grzywny 60 tys. zł.

    Wysoka Izbo! Odnosząc się natomiast do działań prowadzonych w stosunku do podmiotów, które padły ofiarą oszustów, pragnę poinformować, że dotychczas organy podatkowe stwierdziły łącznie 184 przypadki zawarcia tzw. outsourcingu pracowniczego z 5 podmiotami, w tym 4 wskazanymi w pytaniach państwa posłów. Ja nie jestem w stanie dokładnie określić liczby, nie wiem, czy to będzie 184, 500 czy 700. W tej chwili zidentyfikowaliśmy 184 przypadki, ale prace cały czas trwają. Nie mam też podstaw do kwestionowania tego, że to jest 500 czy 700. W tej chwili czynności dokonywane są w odniesieniu do 184 podmiotów.

    Każdy z ujawnionych przypadków wymaga oczywiście indywidualnego podejścia w zależności od stanu faktycznego. Organy podatkowe stosują indywidualne podejście do każdej sprawy, każdorazowo bardzo dokładnie badając wszystkie okoliczności zdarzenia.

    Należy zauważyć, że na rynku funkcjonują zarówno umowy outsourcingowe zawarte w sposób prawidłowy, jak i pozorne umowy outsourcingowe. W większości dotychczas zbadanych przypadków stwierdzono, że firmy oferujące outsourcing przejmowały jedynie obsługę w zakresie dokumentacji pracowniczej i płacowej, uzyskując z tego tytułu wynagrodzenia, natomiast dla przejmowanych pracowników nic się nie zmieniło w zakresie świadczonej pracy, np. w przypadku osób sprawujących nadzór, w zakresie szkoleń stanowiskowych i ocen pracowników. Rola firm oferujących tzw. przejęcie pracowników sprowadzała się jedynie do wypłacania pracownikom wynagrodzeń, które wcześniej na podstawie wystawionej faktury otrzymywali od faktycznych pracodawców, a więc do działań typowych dla biura rachunkowego. Tego rodzaju relacja między przedsiębiorcami nie spełnia przesłanek przejęcia części przedsiębiorstwa na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, co zostało potwierdzone w kilku wyrokach sądów administracyjnych, i z tego właśnie powodu wystąpiły przesłanki uznania podejmowanych czynności prawnych za nieważne z mocy prawa.

    W zależności od konkretnego stanu faktycznego podejmowane są działania przez urzędy skarbowe. Wobec przedsiębiorców, którzy według ustaleń organów podatkowych skorzystali z oferty outsourcingu pracowniczego, prowadzone są kontrole podatkowe, czynności sprawdzające bądź postępowania podatkowe. W większości przypadków prowadzone postępowania dotyczą: ustalenia przesłanek stwierdzenia odpowiedzialności płatnika za niezapłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wypłaconych wynagrodzeń, powiązanych z nimi zobowiązań dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych. W stosunku do 70 pracodawców prowadzone są lub zostały zakończone postępowania podatkowe, w których orzeczono zobowiązania podatkowe na kwotę ok. 5 mln zł. W dwóch przypadkach podatnicy złożyli skargi na decyzje organów podatkowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jedna z nich została rozstrzygnięta. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę podatnika, potwierdzając tym samym zasadność decyzji organu. Druga ze spraw zawisła przed sądem.

    Dodatkowo pragnę zauważyć, że cały ten proceder bazuje na dobrowolnych umowach prywatnoprawnych pomiędzy przedsiębiorcami, których zawarcie nie podlega zgłaszaniu do organów podatkowych, a organy identyfikują każdy z tych przypadków w sytuacji zidentyfikowania braku wpłaty tytułem zaliczki na podatek dochodowy.

    Wysoka Izbo! Pragnę poinformować, że wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców poszkodowanych w tym procederze, organy podatkowe zwracają uwagę na możliwość ubiegania się przez nich o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.

    Na zakończenie, Wysoki Sejmie, chciałbym poinformować, że w dniu 6 maja 2015 r. odbyło się spotkanie ministra finansów Mateusza Szczurka z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, na którym ustalono, że do marszałka Sejmu zostanie skierowane wystąpienie o przeprowadzenie przez podległą Sejmowi Państwową Inspekcję Pracy przeglądu umów outsourcingowych pod względem zbadania ich zgodności z przepisami prawa pracy, bowiem to do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów Prawa pracy, w tym przepisów dotyczących stosunku pracy. (Dzwonek) Diagnoza całego rynku pracy oraz stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie są niezbędne do podjęcia decyzji co do dalszych działań organów administracji podatkowej i ubezpieczeń społecznych, w tym działań zapobiegających.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Panie ministrze, mam następującą propozycję.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica:

    Już kończę.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie brzmi: Czy prawdziwa jest informacja, że w przypadku opisywanego problemu urzędy skarbowe domagają się tych samych należności z tytułu zaległych zaliczek na podatki zarówno od przedsiębiorców, dla których świadczono usługę outsourcingu, jak i od firm outsourcingowych? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mirosław Pluta:

    Na podstawie tego, co pan powiedział, można stwierdzić, że ministerstwo nie przewiduje żadnych działań ogólnych, żeby rozwiązać problem, a także że będzie to rozstrzygane w poszczególnych przypadkach, jeżeli dobrze zrozumiałem. Zadałbym jeszcze jedno pytanie: Czy pan minister jest zorientowany, co dzieje się z firmami, które naciągnęły uczciwych przedsiębiorców? Czy mamy jakiekolwiek informacje na temat tego, na jakim etapie jest prokuratura, jeśli chodzi o te dochodzenia? Różne doniesienia medialne wskazują, że coś tu jednak jest nie do końca w porządku. Dziękuję.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jak wskazałem w odpowiedzi, w stosunku do podmiotów oferujących pozorne relacje, pozorne umowy outsourcingu pracowniczego organy podatkowe domagają się zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług, a nie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników. Uznając, że umowa o przejęciu pracowników miała charakter pozorny, czyli została zawarta nieprawnie, niezgodnie z zasadami, nie ma mocy prawnej, w stosunku do tych podmiotów pozostaje zobowiązanie tylko w zakresie podatku VAT, bo były one podatnikami podatku VAT, natomiast zaliczki na podatek dochodowy czy też świadczenia społeczne są obowiązkiem faktycznych pracodawców. Stąd w stosunku do podmiotów, które weszły w ten proceder, a uległy oszustwu, jest oczekiwanie spełnienia zobowiązań z tytułu podatków i składek.

    Natomiast w stosunku do podmiotów, które organizowały, jak wskazałem, ten proceder, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu postawiła zarzuty 16 podejrzanym, w tym 4 jest poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania. Dokonano zabezpieczenia na łączną kwotę ponad 6 mln zł, a naczelnik urzędu skarbowego w postępowaniu karnym skarbowym skazał jednego z właścicieli prowadzących oszukańczy proceder na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat pod warunkiem spłaty zobowiązań podatkowych oraz karę grzywny. Każdy z tych przypadków jest rozpatrywany indywidualnie przez organ podatkowy bądź organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Minister finansów w tej sytuacji, jak w każdej innej indywidualnej sytuacji podatnika, nie ma kompetencji do podejmowania indywidualnych działań. Prowadzimy dialog i korespondencję z urzędami skarbowymi, aby szczególnie rozpatrywały każdy indywidualny przypadek, patrząc, jaki jest stan faktyczny, a jednocześnie w sytuacji gdy zobowiązania zostaną przypisane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które zostały oszukane, ułatwiały im rozłożenie spłaty na raty, spłatę w takich ratach, tak aby nie zakłócić prowadzonej działalności gospodarczej i umożliwić im spłatę zobowiązania. Stąd również rozmowa z ministrem pracy i polityki społecznej w zakresie postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby skoordynować działania organów podatkowych i ubezpieczeń społecznych w tym zakresie. Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka)Lucjan Marek Pietrzczyk, Mirosław Pluta i Izabela Katarzyna Mrzygłocka - pytanie z 14 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłowie Lucjan Marek Pietrzczyk, Mirosław Pluta i Izabela Katarzyna Mrzygłocka - PO w sprawie przedsiębiorców (reprezentujących ok. 500 małych i średnich firm) poszkodowanych w ramach tzw. usługi outsourcingu pracowniczego przez firmy: Royal sp. z o.o., K.U.K.-E.F.I, Sac-Met sp. z o.o. oraz Centrum Niderlandzkie sp. z o.o.


390 wyświetleńZobacz także:Pytanie z 3 kwietnia 2014 r.


Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy