Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3033 i 3297).


Poseł Jarosław Gromadzki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

    Konieczność nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji podyktowana jest przede wszystkim potrzebą skierowania całego strumienia powstających odpadów do legalnych stacji demontażu, a także koniecznością zapewnienia prawnego wdrożenia unijnej dyrektywy z 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

    Nad ustawą, która zapewniałaby adaptację przepisów unijnych do polskiego prawa, rząd pracuje już od kilku lat. Komisja Europejska ma jednak zastrzeżenia co do obecnej organizacji wycofywania zużytych pojazdów i ich recyklingu.

    Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów oddanie do demontażu dowolnego pojazdu, bez względu na to, w jakim kraju Unii Europejskiej był on zarejestrowany, będzie zwolnione z opłaty. W nowych przepisach zrezygnowano także z opłaty, którą indywidualni nabywcy oraz importerzy muszą odprowadzać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Propozycję rezygnacji z pobierania opłaty recyklingowej minister środowiska uzasadnia tym, że system ten był tworzony od 2005 r. i obecnie już funkcjonuje. Zniesiono by opłaty zarówno dla podmiotów sprowadzających pojazdy do kraju, jak i podmiotów oddających je do recyklingu.

    Projektowane przepisy zakładają także, że podmioty zajmujące się naprawą pojazdów będą same gospodarować częściami lub przekazywać zużyte części usunięte w trakcie naprawy samochodów osobowych. Będą one trafiać do uprawnionych jednostek, które określać będzie ustawa o odpadach.

    Ponadto projekt wprowadza definicje pojęć ˝wprowadzający pojazd˝ oraz ˝wprowadzenie na terytorium kraju˝, które pojawiają się w przepisach obecnej ustawy, jednak nie były one dotąd sprecyzowane. I tak ˝wprowadzający pojazd˝ to przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu. Jednocześnie poprzez ˝wprowadzenie na terytorium kraju˝ rozumie się wprowadzenie pojazdu po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania i dystrybucji. Ponadto art. 4. ustawy mówiący o wprowadzeniu pojazdu na terytorium kraju zostaje rozszerzony o wszystkie okoliczności dotyczące tej kwestii.

    Nowelizacja modyfikuje też przepisy zobowiązujące podmioty wprowadzające dużą liczbę pojazdów na krajowy rynek do organizowania krajowej sieci zbierania i demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów. Projekt ustawy zakłada, że w każdym województwie będą prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach. Nowe zapisy uszczegóławiają również współpracę pomiędzy wprowadzającymi pojazdy a przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu na rzecz zapewnienia sieci. Wprowadza się również opłaty, kary dla wprowadzających pojazdy za niezapewnienie tej sieci.

    Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jarosław Gromadzki - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


559 wyświetleń

Zobacz także: