Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3033 i 3297).


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. W projekcie obok zmian przepisów wynikających z prawa Unii Europejskiej zawarto również zmiany niezwiązane bezpośrednio z zarzutami Komisji Europejskiej, dotyczące usprawnienia funkcjonowania systemu demontażu pojazdów, m.in. zmiany w zakresie doprecyzowania definicji, skonkretyzowania wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta w umowach między wprowadzającymi a stacjami demontażu oraz uszczegółowienia wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów.

    Do kluczowych zmian zawartych w projekcie ustawy związanych z zarzutami Komisji Europejskiej należą: rezygnacja z systemu opłaty recyklingowej, wprowadzenie bezwzględnego zakazu stosowania ołowiu w przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów, wprowadzenie przepisów odnoszących się do zagospodarowania zużytych części samochodów osobowych. Wydaje się, że bardzo istotną zmianą jest zapewnienie bezpłatnego przyjęcia do stacji demontażu nie tylko pojazdów rejestrowanych na terenie kraju, ale pojazdów ze wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo, w związku z uchyleniem przepisów dotyczących opłaty recyklingowej, projekt wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności producenta, obejmując obowiązkiem zapewnienia sieci zbierania pojazdów również tych profesjonalnych wprowadzających, którzy dotychczas objęci byli obowiązkiem uiszczania opłaty recyklingowej, a więc przede wszystkim wprowadzających samochody używane.

    Poza propozycjami zmian wynikającymi z uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej projekt przewiduje również inne zmiany, które szczegółowo omówił już poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit.

    Powyższe zmiany powinny w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia celów wynikających z przepisów unijnych, ale również do poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Z tego względu klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt ustawy i będzie głosować za jego przyjęciem. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


105 wyświetleń