Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319).


Poseł Tadeusz Jarmuziewicz:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić nasze stanowisko wobec druku nr 3232 dotyczącego Prawa energetycznego.

    Bardzo obszerne wyjaśnienia złożyła pani poseł sprawozdawca, jeżeli chodzi o warstwę merytoryczną. Chcę pogratulować skuteczności pani poseł, dlatego że próbowała ministerstwo zainteresować już dość dawno temu i dzisiaj mamy sądną chwilę, gdy projekt jest na wokandzie parlamentu polskiego. Trochę unormalnienia co do małego kawałka funkcjonowania państwa w relacjach: zarządcy dróg i ich obowiązki. Taka elementarna sprawiedliwość polega na tym, że płacisz za to, czego jesteś właścicielem i operatorem. Dzisiaj mamy tu małe wykrzywienie: oświetlenia dróg krajowych, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w obrębie gmin na terenach niezabudowanych są finansowane przez Bogu ducha winne samorządy, choć drogi te czy obwodnice często pełnią funkcje tranzytowe, pozamiejskie, mają znaczenie ponadgminne. W związku z tym dzisiaj mamy sytuację taką, że płacą one za oświetlenie tych dróg, co wydaje się absolutnie nienormalne. Zjawisko finansowo nie jest jakoś specjalnie rozpasane, bo to jest - pan minister przed chwileczką sugerował - mniej niż 100 mln, przy 3 tys. z hakiem gmin w Polsce wyjdzie średnia 20-30 tys. zł. Pewnie będą gminy, dla których to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo mogą być takie gminy, przez które nie przebiegają drogi krajowe, w związku z tym zjawisko nie występuje, ale mogą być takie duże gminy, gdzie tych dróg jest dużo, w związku z tym to zjawisko będzie mocno odczuwalne, opłaty za nie swoje oświetlenie, koszty tego mogą iść w setki tysięcy złotych. A więc tutaj troszeczkę z głowy na nogi stawiamy mały kawałek funkcjonowania samorządów.

    Oczywiście, jak pani poseł słusznie zauważyła, był silny lobbing - w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo troszeczkę strach go w Sejmie używać ostatnio - korporacji samorządowych, myślę m.in. o związku powiatów. Nie przypadkiem wspominam związek powiatów, bo za chwileczkę na ręce pani marszałek złożę poprawkę, która jest efektem współpracy i monitorowania przez te korporacje samorządowe procesu legislacyjnego tej ustawy. W zasadzie ma ona charakter doprecyzowujący jedynie - chodzi o wykreślenie pojęcia ˝miejsca publiczne˝ z katalogu miejsc, co do których obowiązek finansowania oświetlenia leży po stronie gmin, natomiast pozostawienie pojęcia ˝miejsca publiczne˝, zgodnie z obecnym stanem prawnym, w odniesieniu do obowiązku planowania oświetlenia przez gminę. Zgodnie z pismem z dnia 4 marca, z uwagą Związku Powiatów Polskich, na który się już powoływałem, do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne obecne przepisy ustawy Prawo energetyczne nie nakładają na gminę obowiązku finansowania oświetlenia wszystkich miejsc publicznych na terenie gminy, na co wskazuje zaproponowane w projekcie ustawy brzmienie przepisu. Gmina, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialna jest za finansowanie oświetlenia ulic i placów znajdujących się na jej terenie, a także planowanie oświetlenia miejsc publicznych znajdujących się na jej terenie. Należy również dodać, iż pojęcie ˝miejsca publiczne˝, niezależnie od tego, czy przez niniejsze pojęcie rozumiemy także ulice czy place, nie zostało zdefiniowane w przepisach. Przedmiotowa poprawka pozwoli doprecyzować przepisy, nie zmieniając dotychczasowych zasad.

    Dodatkowe efekty przyjęcia poprawki, którą za chwileczkę złożę, to doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie planowania oraz finansowania oświetlenia na jej terenie oraz usunięcie z zakresu obowiązków gminy planowania i finansowania oświetlenia dróg krajowych, przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów, wymagających odrębnego oświetlenia, stanowiących autostrady płatne w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Oznacza to, iż nadal za finansowanie całości oświetlenia autostrad płatnych będzie odpowiadał zarządca drogi, tak jak w obecnym stanie prawnym.

    Pozwolę sobie skończyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Jarmuziewicz - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


67 wyświetleń

Zobacz także: