Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3033 i 3297).


Poseł Sprawozdawca Tadeusz Arkit:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Decyzją Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podjętą na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2015 r. w ramach pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw projekt ustawy został skierowany do prac w podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła sprawozdanie podkomisji wraz z wniesionymi na posiedzeniu komisji poprawkami, które to sprawozdanie mam zaszczyt państwu przedstawić jako druk nr 3297.

    Do najistotniejszych zmian wprowadzonych do projektu ustawy w toku prac podkomisji należą następujące zmiany. W art. 1 w pkt 3 uchyla się art. 3a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotyczył on stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w drodze decyzji, niespełnienia przez pojazd wymagań technicznych, co skutkowałoby uznaniem pojazdu za pojazd wycofany z eksploatacji, czyli odpad. W art. 1 dodano również pkt 13, w którym określono procedurę zwrotu równowartości kwoty nadpłaty z tytułu opłaty za brak sieci. Z kolei w pkt 15 zmodyfikowano brzmienie art. 23a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jest to zmiana przepisu zobowiązującego stacje demontażu do przyjmowania odpadów w postaci części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy. Polega ona na dodaniu warunku do ww. obowiązku w następującym brzmieniu: o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu.

    W art. 1 w pkt 19 zaproponowano zmniejszenie stawki opłaty za nieosiąganie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do 5 gr za każdy 1 kg brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia ww. poziomu w przypadku, gdy do jego osiągnięcia brakuje nie więcej niż 5%, oraz do 10 gr za każdy 1 kg brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w przypadku, gdy do osiągnięcia tego poziomu brakuje więcej niż 5%.

    W art. 1 dodano też przepis karny określający sankcje za nieprzestrzeganie przepisów art. 38 ww. ustawy dotyczących próby strzępienia.

    W art. 7 zmieniającym przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dostosowano do proponowanych zmian art. 73 ust. 2 oraz art. 75 ust. 2 w zakresie informacji, które mają być przekazywane w ramach sprawozdawczości dotyczącej pojazdów, wynikającej z ww. ustawy. Jest to wynik zmiany sposobu obliczania opłaty za brak sieci zbierania pojazdów oraz uchylenia art. 38a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w którym określony był obowiązek prowadzenia wykazu masy odpadów pochodzących ze strzępienia pojazdów.

    W związku z uchyleniem w projekcie ustawy obowiązku uiszczania opłaty recyklingowej w przepisach przejściowych wprowadzono zmiany polegające na określeniu zasad wnoszenia opłat recyklingowych i rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów sprowadzonych na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. Wprowadzono więc zmianę terminu wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy, ustalając go na dzień 1 stycznia 2017 r. Z tego względu konieczne było również wprowadzenie odpowiednich przepisów przejściowych.

    Ostatnia poprawka dotyczy zapewnienia odpowiedniego i zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów sprowadzanych do Polski z naruszeniem przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Wprowadzony przepis ma zapewnić, że pojazdy takie będą przyjmowane do stacji demontażu nawet w przypadku braku numeru VIN, czyli numeru identyfikacyjnego pojazdu. Jest również poprawka dotycząca wejścia w życie przepisów przejściowych dotyczących udzielania, przekazywania i finansowania dopłat do demontażu pojazdów za lata 2016 i 2017 oraz utrzymania w roku 2017 przepisu obligującego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do kontrolowania co najmniej raz w roku każdej stacji demontażu.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w pełni konsumuje zarzuty Komisji Europejskiej w stosunku do Polski zawarte w uzasadnieniu opinii dotyczącej nieprawidłowej transpozycji art. 5 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nadal istnieje realne ryzyko skierowania przez Komisję Europejską skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zarzuty Komisji Europejskiej dotyczą: opłaty w wysokości 500 zł pobieranej od podmiotów niebędących przedsiębiorcami, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów, tzw. opłaty recyklingowej, nieobjęcia systemem zbierania zużytych części wymontowanych w trakcie naprawy samochodów osobowych, pobierania opłaty przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demontażu, wątpliwości w sprawie d0efinicji pojazdu kompletnego określanego jako pojazd posiadający co najmniej 90% masy pojazdu, niezgodności w zakresie przepisów stosowanych w stosunku do motorowerów trójkołowych, nieprawidłowości przepisów w zakresie stosowania metali ciężkich w przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów.

    W październiku 2014 r. Komisja poinformowała, że podjęła decyzję o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak do tej pory skarga ta nie została do Trybunału skierowana ze względu na znaczący postęp prac legislacyjnych nad projektem ustawy. Nieuchwalenie projektu ustawy przez Sejm w kwietniu 2015 r. stwarza realne ryzyko wystosowania przez Komisję Europejską tej skargi.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wnoszę o przyjęcie projektu przedłożonego w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw


136 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zużytym sprzęcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zużytym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Arkit - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy