Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druki nr 3232 i 3319).


Poseł Jacek Czerniak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, druk sejmowy nr 3232.

    Proponowane zmiany dotyczące Prawa energetycznego są od dawna oczekiwane przez samorządowców i idą we właściwym kierunku. Można powiedzieć, w sposób precyzyjny wprowadzają rozgraniczenie w zakresie obowiązków gminy oraz zarządcy dróg krajowych co do obowiązku finansowania oświetlenia poszczególnych odcinków dróg krajowych.

    Obecnie obowiązujące przepisy, czyli art. 18 ustawy Prawo energetyczne, kwalifikują do zadań własnych gminy finansowanie oświetlenia m.in. dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, w tym dróg ponadlokalnych, nawet krajowych, oczywiście z wyłączeniem płatnych odcinków autostrad. Obecnie obowiązujący art. 18 ustawy Prawo energetyczne powstał w wyniku zmian w ustawie, które zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 13 listopada 2003 r. ustawy o dochodach j.s.t. Artykuł 61 ustawy o dochodach j.s.t. rozszerzył obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy z dróg będących własnością gminy na wszystkie drogi znajdujące się na terenie gminy, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.

    W poprzednim stanie prawnym finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg także należało do zadań własnych gminy, ale jedynie w odniesieniu do tych dróg, które znajdowały się na terenie gminy i których gmina była zarządcą. Oświetlenie dróg niebędących w zarządzie gminy finansowane było z budżetu państwa. Natomiast nowelizacja przewiduje podział obowiązku finansowania oświetlenia dróg pomiędzy gminy oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ten rozdział obowiązków przebiegałby w sposób następujący: po stronie gminy pozostaje finansowanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy, natomiast w przypadku oświetlenia dróg krajowych obowiązki zostały podzielone. Za planowanie i finansowanie oświetlenia autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych poza terenem zabudowy, a służących do zaspokajania potrzeb ponadlokalnych ma odpowiadać zarządca tych dróg, czyli generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. W przypadku dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe do gmin ma należeć finansowanie oświetlenia odcinków tych dróg w granicach terenu zabudowy oraz części dróg krajowych przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów wymagających odrębnego oświetlenia.

    Nowelizacja ustawy nie tylko wprowadza ograniczenie obowiązku finansowania oświetlenia dróg przez gminy, ale przede wszystkim, i to jest bardzo istotne, chyba najważniejsze, dokonuje racjonalnego podziału tego finansowania pomiędzy gminę a zarządcę dróg krajowych. Wprowadzane przepisy przewidują taki podział finansowania, który uwzględnia kryterium, jakim są potrzeby mieszkańców gminy, odciążając budżet gmin od kosztów finansowania oświetlenia dróg krajowych poza granicami terenu zabudowy.

    Reasumując, powiem, że Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za przyjęciem proponowanych zmian. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne


111 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rzeczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy