Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684, 2684-A i 3266).


Poseł Artur Ostrowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Omawiany poselski projekt ustawy dotyczy zmiany ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a generalnie ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy przebywają na obszarach wodnych. Potwierdzeniem wagi tego projektu i celu, który ma on osiągnąć, są przedstawione w jego uzasadnieniu statystyki, które podają m.in., iż w 2013 r. według danych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce utonęło ponad 700 osób. To zatrważające dane, w związku z czym wszelkie projekty, wszelkie zmiany, które poprawiają bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, są warte poparcia i przyjęcia przez Wysoki Sejm.

    Ta ustawa porządkuje i uszczegóławia konkretne artykuły w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, m.in. zabrania prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie, która znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka. To po pierwsze. Po drugie, statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego w przypadku, gdy prowadzi go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka. I po trzecie, zapis, który dotyczy penalizacji, nakłada grzywny na wszystkie osoby, które znajdują się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka i prowadzą statek wodny.

    Ta ustawa uszczegóławia i precyzuje to jeszcze w ten sposób, że tam, gdzie było zawarte określenie ˝w stanie nietrzeźwości˝, wprowadza się zapis ˝w stanie po użyciu alkoholu˝, co umożliwi organom ścigania nakładanie kar na osoby łamiące ten przepis, a w konsekwencji - osiągnięcie celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu wodnym. I to jest to uszczegółowienie; chodzi o poprawę obecnie funkcjonującego prawa, zaznaczę, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

    W związku z tym, iż ten projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy korzystają z akwenów, którzy znajdują się na obszarach wodnych, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosować za przyjęciem tej nowelizacji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.


31 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy