Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (druki nr 3155 i 3208).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Pytanie pana posła Tadeusza Iwińskiego. Jeśli chodzi o zasadę wzajemności, bo ona w tej umowie jest zawarta, oznacza ona, że możemy uzyskiwać w formule, po wdrożeniu w życie tej umowy, tak naprawdę w sposób automatyczny informacje na temat dochodów, które uzyskują w Stanach Zjednoczonych obywatele polscy. Dzisiaj te informacje także możemy pozyskiwać, ale uzyskujemy je na wniosek. Formuła, o której mówimy, to automatyczna wymiana informacji. Dzisiaj tak naprawdę dyskutujemy na temat umowy, która wymaga jeszcze przygotowania, a także przyjęcia przez Wysoki Sejm, przez parlament ustawy, która te kwestie na poziomie technicznym reguluje. Ta ustawa jest aktualnie w uzgodnieniach międzyresortowych i wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o terminy, powinniśmy zdążyć, zwłaszcza że podmioty, które zobowiązane są do dostarczania informacji w tym zakresie, także już o tym wiedzą. A co do tego, że będą miały ten obowiązek, ten akt ratyfikacji też przesądzi.

    Co do pytania pana posła...

    (Poseł Tadeusz Iwiński: ...terminy uzyskiwania informacji przez polską stronę będą identyczne...)

    Tak, identyczne. Zasada wzajemności, automatyczna wymiana. Umowa została podpisana, wobec tego obowiązuje obydwie strony.

    Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana posła Boguckiego, to mogę powiedzieć, że my tę umowę ratyfikowaliśmy, natomiast nie zrobiły tego jeszcze Stany Zjednoczone.

    (Poseł Jacek Bogucki: Ja o to pytałem.)

    Wygląda na to, że mamy pewien polityczny klincz i kilka umów tego typu w tej chwili jest niejako zawieszonych. Czekamy także na ratyfikowanie tej umowy. Mam nadzieję, że to stanie się szybko. Dziękuję bardzo.Poseł Janusz Cichoń - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


84 wyświetleń

Zobacz także: