Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (druki nr 3155 i 3208).


Poseł Sprawozdawca Renata Zaremba:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dniu 4 marca 2014 r. na posiedzeniu połączonych Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie, druki nr 3155 i 3208.

    Powyższa umowa ma na celu dalszy rozwój dwustronnej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawach podatkowych w formie wzajemnego zobowiązania się do automatycznego przekazywania danych o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa prowadzonych przez instytucje finansowe, banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne, czyli m.in. danych o saldzie lub wartości rachunków posiadanych przez podatników, informacji o dochodach z tytułu umów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym oraz zyskach kapitałowych. Umowa określa także procedury identyfikacji, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe rachunków, które powinny podlegać raportowaniu, jak również zawiera opis polskich podmiotów oraz produktów finansowych, które nie będą objęte raportowaniem.

    Dane o rachunkach amerykańskich rezydentów podatkowych będą przekazywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, oczywiście z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic bankowej i ubezpieczeniowej. Na zasadzie wzajemności Polska będzie automatycznie otrzymywała informacje o amerykańskich rachunkach polskich rezydentów.

    Zawarcie tej umowy powinno pozytywnie wpłynąć na działania polskich instytucji finansowych, na ich interes ekonomiczny, ponieważ zabezpieczy je przed dodatkowym opodatkowaniem od dochodów uzyskanych ze źródeł w Stanach Zjednoczonych, a więc pozwoli na uniknięcie 30-procentowego podatku, a także umożliwi dalsze korzystanie z usług polskich instytucji przez amerykańskich rezydentów podatkowych.

    Jak podkreślił na posiedzeniu połączonych komisji pan minister Janusz Cichoń, przedmiotowa umowa ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu przez podatników instytucji finansowych drugiego państwa do ukrywania dochodów lub tworzenia struktur agresywnego planowania podatkowego. Do chwili obecnej umowę ze Stanami Zjednoczonymi podpisały 54 państwa, w tym 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej, m.in. Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Wielka Brytania.

    Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

    Połączone Komisje Finansów Publicznych i Spraw Zagranicznych jednogłośnie przyjęły przedmiotowy projekt ustawy, druki nr 3155 i 3208. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


110 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy