Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150).


Poseł Maciej Mroczek:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Koła Poselskiego Ruchu Palikota przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw.

    W swym założeniu ustawa ta ma za zadanie przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie Unii Europejskiej nr 648/2012/UE w zakresie funduszy własnych banków spółdzielczych oraz możliwości powołania systemu ochrony instytucjonalnej.

    Nie chcąc powielać wszystkich przytoczonych w wypowiedziach moich szacownych przedmówców argumentów, chciałbym zaznaczyć tylko dwa w moim przekonaniu główne punkty. Projekt w szczególności dotyczy umożliwienia bankom spółdzielczym ograniczenia lub odmowy wykupu udziałów członkowskich, co w świetle wspomnianych przez mnie przepisów uniemożliwia zaklasyfikowanie ich jako kapitału podstawowego Tier 1 na potrzeby adekwatności kapitałowej. Dodatkowo projekt ustawy pozwala bankom zrzeszającym i bankom spółdzielczym na skorzystanie z możliwości powołania tzw. grupy płynnościowej, która zwolni banki z obowiązku spełniania norm wysokiego wskaźnika LCR, czyli liquidity coverage ratio, tj normy płynności krótkoterminowej indywidualnej, i umożliwi jego spełnienie na poziomie grupy lub na poziomie grupy płynnościowej.

    Projekt podlegał szerokim konsultacjom z wieloma instytucjami finansowymi, m.in. Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Giełdą Papierów Wartościowych SA, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA i oczywiście innymi.

    Wejście w życie omawianej ustawy w żaden sposób nie spowoduje wzrostu kosztów ani zmiany wysokości dochodów budżetowych. W swych postanowieniach nie jest również sprzeczna z polskim ustawodawstwem ani prawem Unii Europejskiej.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku z tym mogę stwierdzić, że Koło Poselskie Ruch Palikota będzie za skierowaniem omawianego projektu do dalszych prac w komisji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Maciej Mroczek - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


76 wyświetleń

Zobacz także: