Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druki nr 3149 i 3213).


Poseł Marcin Duszek:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister - nieobecna! Pani Premier!

    (Poseł Lidia Gądek: Jest pan minister.)

    A, jest pan minister. Witam, panie ministrze.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko naszego klubu. Nasze prace w powołanej podkomisji oraz w Komisji Zdrowia przebiegały niestety w sposób ekspresowy, co nie zawsze, a raczej rzadko, wychodzi na dobre i służy później polskiemu społeczeństwu. W bardzo ważnym projekcie, nad którym pochyliła się nadzwyczajna podkomisja, zostało poruszonych wiele istotnych kwestii oraz złożonych zagadnień. W tym przypadku nasza praca musiała być wyjątkowo intensywna, bowiem termin oddania sprawozdania wyznaczono na przedwczoraj. Był to niezwykle krótki czas i praktycznie przewidziano jedno posiedzenie Sejmu na załatwienie tak poważnej sprawy. Projektowana ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, druk nr 3149, została opracowana ze względu na potrzebę dostosowania przepisów krajowych w zakresie chemikaliów do tych przepisów unijnych, które zostały zmienione lub wprowadzone po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, to znaczy po 8 kwietnia 2011 r.

    Ponadto, jak twierdzi strona rządowa, w wyniku analizy funkcjonowania obecnych przepisów zaistniała potrzeba wprowadzenia do ustawy niektórych elementów przepisów unijnych funkcjonujących dotychczas w drodze rozporządzeń krajowych. Projekt ustawy, jak już wspomniałem, poruszał wiele istotnych kwestii. Zasadnicze zmiany zaproponowane w projekcie ustawy obejmowały: wprowadzenie uprawnienia dla inspektora ds. substancji chemicznych, poszerzenie katalogu jego zadań o obowiązek upowszechnienia wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko oraz obowiązek corocznego przekazywania Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji dotyczących funkcjonowania systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

    Zmiany mają również na celu wprowadzenie przepisu wskazującego, by przekazywanie inspektorowi wymaganych obecnie informacji dotyczących mieszanin niebezpiecznych odbywało się wyłącznie w drodze elektronicznej, oraz wprowadzenie nowego brzmienia delegacji ustawowej dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub zawierających takie substancje. Istotne w ustawie jest uchylenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzeń określających kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia dla zdrowia człowieka lub środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin. Projekt dotyczy także wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów oraz wprowadza do ustawy przepisy dyrektywy w sprawie kontroli i weryfikacji Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, które obecnie nie znajdują się w zakresie regulacji aktów wykonawczych. Dotyczy również sankcji za wprowadzenie do obrotu detergentów przekraczających limity zawartości fosforu określone w przepisach unijnych, jak również sankcji dla dystrybutorów za wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej detergentów nieoznakowanych w języku polskim.

    Mimo naszej dobrej woli nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że w tej chwili, przy tak szaleńczym tempie porównywalnym z prędkością poruszania się jednego z naszych rajdowców, wypracujemy produkt w postaci dobrej ustawy. Oczywiście zabrakło dogłębnych konsultacji, w czasie których można byłoby dyskutować nad właściwym dostosowywaniem naszego prawa w celu wykonania prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Niestety pojawiły się również negatywne uwagi i dyskusyjne opinie, przedstawione między innymi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, z których jednoznacznie wynika, że w wyniku wprowadzenia jednego z artykułów dotyczącego kontroli sporządzania raportu bezpieczeństwa chemicznego mogą pojawić się bariery dla małych i średnich przedsiębiorstw, których, jak wszyscy doskonale wiemy, w Polsce jest najwięcej. Stowarzyszenie zwracało również uwagę na konieczność poszerzania wiedzy i zwiększania świadomości w zakresie obowiązków dalszego użytkownika przed uruchamianiem dla niego od razu bolesnych i dotkliwych sankcji karnych.

    Istotne przy takich okazjach jest myślenie o przedsiębiorcach, o polskim społeczeństwie, myślenie propaństwowe. Niestety w przypadku takiego pośpiechu, bez odpowiedniego czasu i głębszej refleksji, to nawet, panie marszałku, z przysłowiową psią kupą, o której wspominał wczoraj jeden z kolegów klubowych pana marszałka (Dzwonek), nie będziemy w stanie sobie niedługo sami poradzić, bo być może Unia Europejska ustali jej kształt, wielkość i charakter jej wnętrza. Mimo naszej, jak zawsze, dobrej woli nie jesteśmy w stanie poprzeć tej ustawy i poprzeć tego rządowego projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach


4583 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Józefa Hrynkiewicz, Marcin Duszek - konferencja z 15 lipca 2015 r.
Konferencja prasowa KP PiS PiS - Biuro Prasowe Klubu Józefa Hrynkiewicz, Marcin Duszek (PiS)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marcin Duszek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy