Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 3110 i 3182).


Poseł Sprawozdawca Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prace w ramach Komisji Infrastruktury nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zawartym w druku nr 3110 były, nazwijmy to, bardzo dynamiczne, ale również bardzo merytoryczne. Merytoryczni byli zarówno panowie i panie posłowie, członkowie komisji, jak i strony rządowa i społeczna, efektem czego jest, jak sądzę, dobry projekt nowelizacji ustawy. Celem proponowanych w projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym, a zawartych w druku nr 3110 zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przewożonych w pojazdach. Mówimy tutaj o pojazdach kategorii M i N z odpowiednimi cyframi, a znanych nam jako busy, samochody dostawcze, autobusy i samochody ciężarowe. W związku z takimi potrzebami jesteśmy zobowiązani znowelizować ustawę Prawo o ruchu drogowym. Pozwolę sobie przytoczyć, również zgodnie z argumentacją zawartą w uzasadnieniu, że ten cel ma zostać osiągnięty poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymogów bezpiecznego przewożenia dzieci oraz ulepszonych warunków technicznych dla fotelików bezpieczeństwa oraz innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci, co wynika z nowego regulaminu nr 129 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych. Pragnę przypomnieć, że nowe warunki techniczne będą obowiązywać alternatywnie w stosunku do wymogów wynikających z obowiązującego obecnie regulaminu, a jest to regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warunki te uwzględniają postęp techniczny w konstruowaniu i w zakresie różnych aspektów technicznych urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Oczywiście urządzenia przytrzymujące kojarzą nam się, i słusznie, głównie z pasami bezpieczeństwa, fotelikami bezpieczeństwa, a aspekty techniczne urządzeń przytrzymujących dla dzieci to testy w zakresie zderzeń bocznych, umiejscowienie dzieci w wieku do 15 miesięcy tyłem do kierunku jazdy, kompatybilność z różnymi pojazdami, manekiny testowe i stanowiska do badań oraz, co jest bardzo ważne i było podnoszone w trakcie prac w komisji, dostosowanie tych urządzeń do różnych rozmiarów dzieci.

    Wszystkie rozwiązania proponowane w nowelizacji dotyczące przewozu dzieci, zwłaszcza te związane z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi proponowanych środków bezpieczeństwa uwzględniających masę, wzrost i wiek, chodzi tutaj generalnie właśnie o foteliki i pasy bezpieczeństwa, wywoływały największą, ale należy podkreślić, że bardzo poważną dyskusję w trakcie prac komisji.

    Projekt, o którym dzisiaj mówimy, doprecyzowuje także przepisy dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie obowiązku informowania pasażerów o konieczności używania pasów w autobusach wyposażonych w pasy w różny sposób: przez kierowcę czy kierownika grupy czy też przez umieszczenie znaku graficznego informującego o konieczności używania pasów, zapięcia ich. Projekt precyzuje również przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa lub urządzeń przytrzymujących dla dzieci na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego oraz przewiduje generalnie możliwość zwolnienia z obowiązku używania pasów w określonych przypadkach.

    Zobowiązany jestem do przytoczenia odpowiednich aktów prawnych, które dotyczą nowelizacji, o której mówimy. Zmiany, nad którymi dzisiaj pracujemy, są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach. Ponadto celem naszych prac jest dodatkowe doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania fotelików bezpieczeństwa i innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci, aby były w pełni zgodne z postanowieniami dyrektywy Rady nr 91/671/EWG odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach. Niezbędne jest także doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami przytaczanej tu już dyrektywy 91/671/EWG. Projektowana ustawa przewiduje pełną implementację przepisów dyrektywy nr 2014/37/UE i dyrektywy nr 91/671/EWG w zakresie, w jakim przepisy te nie zostały dotychczas wdrożone do krajowego porządku prawnego. O tym wszystkim bardzo szczegółowo dyskutowaliśmy w komisji. Praca ta, jak powiedziałem, była bardzo merytoryczna, choć tak jak już mówiłem, dynamiczna.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dodam, że zgłaszane w toku prac poprawki zostały przez komisję zaopiniowane pozytywnie. Ze względu na fakt, że w dzisiejszej debacie biorą udział panie posłanki i panowie posłowie znakomicie zapoznani z materią naszych rozważań, chociażby dzięki pracom powadzonym w komisji, pozwolę sobie nie przytaczać dosłownie proponowanych regulacji, tylko w razie potrzeby to uzupełnić czy nawiązać do propozycji rozwiązań, ewentualnie odesłać państwa do informacji zawartych w druku nr 3110.

    Na zakończenie przypomnę, że używane w druku nr 3110 na potrzeby prac nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym określenia pojazdów M oraz N z odpowiednimi cyframi oznaczają kategorie homologacyjne samochodów w zależności od masy przewożonych ładunków, masy samochodów i liczby przewożonych osób. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński)Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.


67 wyświetleń

Zobacz także: