Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druki nr 2861 i 3127).


Poseł Renata Janik:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r., druki nr 2861 i 3127.

    W relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru nie było dotychczas podstawy prawnej do przekazywania osób skazanych w celu odbycia kary w państwie ojczystym skazanego. Zawarta umowa, określając zasady wzajemnego przekazywania skazanych, stworzy podstawę umożliwiającą obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej skazanym w Peru na powrót do kraju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na trudne warunki odbywania kary pozbawienia wolności w krajach Ameryki Południowej. Umowa będzie miała zastosowanie do obywateli jednego państwa, wobec których orzeczono na terytorium drugiego państwa karę lub środek zapobiegający polegający na pozbawieniu wolności. W umowie sprecyzowano warunki, jakie są niezbędne do przekazania skazanego, m.in. jest to wyrażenie zgody przez skazanego.

    Dodatkowo postanowienia umowy gwarantują, że przy wprowadzeniu kary do odbycia w Polsce następować będzie zaliczenie na jej poczet kary już odbytej w Peru. Osoby skazane będą korzystać z amnestii i ułaskawień zastosowanych zarówno przez państwo skazania jak i wykonania. Ważne jest również, że zapisy umowy będą stosowane do orzeczeń wydanych przed wejściem w życie umowy. Ponadto w umowie przewidziano przepisy dotyczące tranzytu skazanych przekazywanych państwom trzecim.

    Zobowiązania strony polskiej wynikające z umowy, w szczególności koszty przekazania, ponoszone będą z części budżetu w dyspozycji właściwych resortów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - m.in. konwój, i Ministerstwa Sprawiedliwości - m.in. koszty tłumaczeń. W umowie przewidziano, że państwo może podjąć działania mające na celu odzyskanie od osoby skazanej kosztów poniesionych na jej przekazanie.

    Umowa nie wywrze skutków gospodarczych i politycznych oraz nie będzie zachodziła konieczność dokonywania zmian prawa wewnętrznego. Dlatego też wnioskodawcy proponują, aby Wysoki Sejm przyjął projekt ustawy, druki nr 2861 i 3127, bez poprawek.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska sprawozdanie przedłożone przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisję Spraw Zagranicznych opiniuje pozytywnie i głosować będzie za uchwaleniem ustawy. Dziękuję.Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.


82 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy