Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3103).


Poseł Jacek Żalek:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Przedmiotowy projekt, co bardzo słuszne, realizuje założenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zwraca uwagę, że zostały ograniczone prawa do obrony osób na wczesnym etapie gromadzenia materiału dowodowego. I rzeczywiście w sytuacji, w której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie, strona mogłaby również, gdyby miała wgląd do akt, podejmować czynności, chociażby gromadzić materiał dowodowy, który wykazałby jej niewinność. Takim najbardziej praktycznym przykładem, który może dotyczyć każdego obywatela, jest chociażby stosowanie Prawa o ruchu drogowym. Dzisiaj każdy z nas może paść ofiarą systemu, który - jak się okazuje - niekoniecznie dobrze funkcjonuje, systemu radarowego. Proszę sobie wyobrazić, że w tak powszechnym istniejącym systemie kierowca nie ma dzisiaj nawet wglądu do zdjęć, wydawałoby się - absurdalne. Mamy bardzo drogi system, który ma sprawdzać prawidłowość poruszania się po drogach, i dopiero w sądzie można zweryfikować, czy zarejestrowane wykroczenie miało miejsce, czy nie. Ilu uniknęlibyśmy kosztownych spraw w sądach, które są bardzo przeładowane pracą? Cały czas staramy się ingerować w kodeksowe rozwiązania, po to żeby ułatwić sądom pracę, a okazuje się, że można na etapie postępowania wyjaśniającego rozstrzygnąć bardzo wiele niejasności.

    Z tego punktu widzenia propozycja Senatu bezwzględnie zasługuje na uznanie. To samo dotyczy kwestii możliwości powołania profesjonalnego pełnomocnika, który mógłby się do tego ustosunkować i składając odpowiednie wnioski, słusznie dochodzić praw osoby, którą interesują się organy ścigania.

    Jako Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska popieramy skierowanie tego projektu do dalszych prac. Mamy nadzieję, że wpłynie on na poprawienie w Polsce standardów, jeśli chodzi o prawo do obrony. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.


99 wyświetleń