Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3134 i 3165).


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Dnia 15 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r., w którym wskazano, że materia dotycząca warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych powinna zostać uregulowana w akcie rangi ustawowej, a nie rozporządzeniami ministra, jak to jest obecnie.

    Senat na posiedzeniu 7 lutego br. wprowadził do nowelizacji ustawy o systemie oświaty dziewięć poprawek o charakterze uściślająco-doprecyzowującym mających na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

    Ważne też, że zaproponowano poprawki, które nakładają na Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, a także uwzględniają konieczność zapewnienia właściwego procesu kształcenia.

    Dlatego informuję Wysoką Izbę, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera zaproponowane przez Senat poprawki. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


473 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy