Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170).


Poseł Jacek Czerniak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego SLD dotyczące projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

    Celem projektowanej regulacji jest stworzenie podstaw prawnych realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w skrócie RLKS. Konieczność opracowania ustawy dotyczącej RLKS wynika z rozpoczęcia nowej, 7-letniej perspektywy finansowania polityk Unii Europejskiej z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. RLKS bazuje na metodzie Leader, która w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 ma zastosowanie w realizacji osi 4: Leader, podejście Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz osi priorytetowej 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Niemniej jednak RLKS stanowi dzisiaj nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, możliwy do zastosowania nie tylko w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, czyli II filara polityki rolnej, przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspólnej polityki rybackiej przy udziale Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zastępującego Europejski Fundusz Rybacki, ale także w ramach polityki spójności, realizowanej przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Skoro zatem RLKS jest wspólnym instrumentem wskazanych polityk, a zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013 wsparcie z właściwych EFSI na rzecz RLKS jest spójne i skoordynowane, m.in. poprzez skoordynowany wybór, zatwierdzanie i finansowanie, konieczne jest przyjęcie wspólnych przepisów, mających zastosowanie do wszystkich trzech wskazanych polityk, w osobnej ustawie, w projektowanej ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, jak powiedziałem wcześniej, zwanej ustawą o RLKS.

    Jakie są główne cele projektowanej ustawy? To określenie podmiotów zaangażowanych w proces realizacji RLKS i ich zadań oraz wspólnych zasad realizacji RLKS. Projekt ustawy określa zadania oraz właściwości organów, przede wszystkim zarządów województw i lokalnych grup działania, LGD, w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, LSR. Ponadto określa zasady organizacji LGD, proces i zasady wyboru LSR oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR, umów ramowych. Projekt określa też wspólne dla wszystkich programów, funduszy EFSI, zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru operacji przez LGD, oraz wspólne zasady udzielania wsparcia.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera rozwiązania zaproponowane przez obie komisje, ale ma też uwagi, uwagi do art. 13 projektowanej ustawy. Zgodnie z art. 13 do LSR nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności przepisy dotyczące strategii rozwoju. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, mówi o tym art. 9, strategiami rozwoju są: długookresowa strategia rozwoju kraju, średniookresowa strategia rozwoju kraju oraz inne strategie. To budzi nasze wątpliwości. Dlaczego w wyżej wymienionej ustawie wyłączono w tym artykule ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju?

    Stworzenie podstaw prawnych realizacji RLKS w tymże projekcie ustawy umożliwi dokonanie wyboru LSR oraz w szczególności wdrożenie działania Leader w ramach PROW na lata 2014-2020. Ponadto możliwa będzie realizacja LSR finansowana ze środków wielu funduszy, nie tylko z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

    Konkludując, powiem, że Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie popierał zaproponowane rozwiązania, jednakże z wątpliwością dotyczącą art. 13. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności


121 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rzeczach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Czerniak - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy