Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy zawartego w druku nr 3032.

    Przedkładany projekt ustawy odnosi się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. i 18 lipca 2013 r. i realizuje ich zapisy. Dotyczą one zasad opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Efektem proponowanych zmian będzie kompleksowe uregulowanie tych zasad opodatkowania, dotychczas uregulowanych w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 68 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

    Projekt zawiera definicje. I tak przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach będą przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione, ale w nieprawidłowej wysokości, a przychodami pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będą przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Według projektu podstawę opodatkowania stanowi przychód, względnie suma przychodów, odpowiadający kwocie nadwyżki wydatków nad przychodami. Przyjęto zasadę, bardzo pozytywną, że w pierwszej kolejności należy dążyć do ustalenia źródła pochodzenia przychodów i ich opodatkowania podatkiem dochodowym innym niż według stawki sankcyjnej lub innym rodzajem podatku, na podstawie odrębnych ustaw. Dopiero gdy nie uda się zastosować tej zasady, zostanie ustalony podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

    W odniesieniu do obowiązków dowodowych zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie, w jakim regulują dowody. W postępowaniu podatkowym obowiązuje bowiem otwarty system dowodów. Jako dowód w sprawie należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Obowiązywać będzie zasada dowodzenia przychodów - dochodów - opodatkowanych lub nieopodatkowanych, którymi pokryte zostały wydatki, a jeżeli nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić, czyli wskazać na prawdopodobieństwo wystąpienia tych faktów, bez konieczności ich udowodnienia.

    Według projektu od przychodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 75% dochodu. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności z konstytucją w tej sprawie. Projekt ustawy nie przewiduje jednak zróżnicowania stawek podatku w kierunku sugerowanym przez Trybunał Konstytucyjny. I tutaj należy zauważyć, podkreślić, że w przypadku oczywistej pomyłki podatnika zostanie zastosowane opodatkowanie na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Stosunkowo wysoka, 75%-procentowa stawka podatku stanowi nadzwyczajną reakcję na zjawisko zatajania uzyskiwanych przez podatników przychodów. Ma ona zniechęcać do oszustw podatkowych, szczególnie trudnych do wykrycia przez organy podatkowe. Spełnia więc takie prewencyjne funkcje. Brak reakcji państwa na ukrywanie dochodów objętych opodatkowaniem oznaczałby lepsze traktowanie podatnika nieujawniającego swoich dochodów względem podatnika rzetelnie deklarującego dochody i odprowadzającego podatek w wysokości uwzględniającej rzeczywistą wysokość uzyskanego dochodu. Z konstytucyjnego punktu widzenia rażąco niesprawiedliwe byłoby uznanie, że nie ma znaczenia w tym samym stanie faktycznym, czy jeden z podatników realizuje obowiązki nałożone przez prawo podatkowe, a inny nie. Wymaga tego sprawiedliwość społeczna oraz zasada uczciwej konkurencji w gospodarce rynkowej.

    Przedkładany projekt podlegał konsultacjom z wieloma instytucjami i niektóre ze zgłoszonych uwag zostały w nim zastosowane. W ocenie mojego klubu, Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedkładany projekt zasługuje na skierowanie do prac w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


34 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy