Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3032).


Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z druku nr 3032 ma na celu opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz pochodzących ze źródeł nieujawnionych. O tym już była mowa, ale chcę zaakcentować, że przez przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach rozumie się przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ale ujawnione w nieprawidłowej wysokości, zaś przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych to przychody ze źródeł, których nie wskazał podatnik i nie zostały one ustalone przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

    Wysoka Izbo! Ten projekt jest wynikiem dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował zgodność z konstytucją dotychczasowych przepisów regulujących te kwestie. Ukrywanie dochodów i tym samym uchylanie się od opodatkowania jest złem, jest działaniem niepożądanym, podważa zasady uczciwej konkurencji między podmiotami na niekorzyść uczciwych podatników, podważa zasady sprawiedliwości społecznej, a także szkodzi funkcjonowaniu państwa, dla którego podatki są głównym źródłem przychodów budżetowych, a z tego tytułu, o którym tu mówimy, wynoszą one średnio ok. 70 mln zł rocznie. Są to więc dosyć pokaźne kwoty, chociaż w porównaniu z utratą wpływów budżetowych z tytułu wyprowadzania podatków poza granice kraju to są nieporównywalnie mniejsze kwoty, ponieważ straty z tytułu wyprowadzania podatków poza granice państwa przez różne firmy szacuje się na ok. 10 mld zł rocznie. Więc są to kwoty nieporównywalne, ale mają one znaczenie dla funkcjonowania państwa.

    Proszę państwa, z tego powodu my popieramy prace nad takim projektem, są one jak najbardziej uzasadnione. Potrzebne są jednoznaczne przepisy, potrzebne jest monitorowanie ich działania i konsekwentne egzekwowanie tych przepisów.

    W tejże ustawie wprowadzono sankcję za naruszanie przepisów ustawy w postaci stawki podatku 75% od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Mamy zatem do czynienia z jednakową stawką, jednakową karą dla wszystkich, bez względu na to, jaka była wielkość przewinienia, szkodliwość tego czynu.

    Mamy wątpliwości, czy tak być powinno, tym bardziej że w krajach członkowskich Unii Europejskiej stosuje się jednak dosyć duże zróżnicowanie. Wychodząc z założenia, że dotkliwość kary zależy nie tylko od wysokości kary, ale od wysokości kary w relacji do winy, czyli od szkodliwości czynu, uważamy, że ta stawka mimo wszystko powinna być zróżnicowana. W przeciwnym razie może dochodzić do sytuacji opisanych w powieściach Hugo, kiedy to chłopca, który ukradł kromkę chleba, przywiązuje się łańcuchami w kopalni. Ma to być tak, że osoby, które są w trudnej sytuacji, np. niepracujące albo mające bardzo niskie dochody, zarobiły 500-1000 zł za pomoc w skopaniu ogródka sąsiadce czy za jakąś inną pomoc i nie ujawniły tego dochodu, płacą 75%, tak samo jak ci, którzy dysponują wielkimi kwotami, pozwalającymi niestety często na korumpowanie czy podejmowanie prób korumpowania urzędników. Uważamy więc, że te kwoty powinny być zróżnicowane.

    Otóż np. we Francji mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeśli podatnik działał w dobrej wierze, to nie stosuje się sankcji podatkowych, jeśli administracja podatkowa udowodniła złą wiarę, to poza odsetkami powiększa się stawkę podatku o 40%, a jeśli ten proceder był zamierzony, oszukańczy, np. fałszowano dokumenty itd., to wtedy stawki podatku podnosi się o 80% i stosuje się także dodatkowe kary. Podobnie jest w Hiszpanii, tam też jest zróżnicowanie kar, sankcji. Sankcje podatkowe zależą (Dzwonek) od czasu trwania zaległości podatkowych i od tego, czy działanie podatnika było zamierzone czy nie było zamierzone. Podobne rozwiązania stosuje się w Belgii. Nie mamy tu czasu na omówienie tego, a szkoda, bo w uzasadnieniu do projektu ustawy jest informacja o tym, że nie da się tego zróżnicować, nie da się tych przesłanek opracować, podać tak, żeby mogły być podstawą do zróżnicowania kar. Otóż są doświadczenia innych krajów i można z nich skorzystać. Ja zapowiadam, że w czasie dalszych prac nad projektem posłowie Prawa i Sprawiedliwości podejmą próbę przygotowania poprawek do tejże ustawy, zastanowienia się jednak nad zróżnicowaniem tychże sankcji.

    Polski Sejm powinien uwzględniać sytuację Polaków, tym bardziej że większość żyje na poziomie minimum socjalnego i poniżej tego poziomu, a z kancelarii premiera i prezydenta w ciągu ostatnich miesięcy płynęły zapowiedzi poprawy losu podatników. Jeśli ten los ma być rzeczywiście poprawiany, ma być większa ochrona podatników, to myślę, jesteśmy przekonani, że warto też nad tym aspektem, o którym wspomniałam, się zastanowić, a także nad innymi uwagami do projektu, a niestety w nim nieuwzględnionymi, które to poczynił prezes Sądu Najwyższego...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pani poseł, już nie pozwolę pani dokończyć zdania.

    Poseł Gabriela Masłowska:

    ...Związek Banków Polskich i inni.

    Wnioskujemy o dalsze prace nad projektem. (Oklaski)Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


40 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy