Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

    Przedkładany Wysokiej Izbie projekt jest wynikiem bardzo wnikliwej analizy wszystkich komisji sejmowych i został przez nie pozytywnie zaopiniowany. Przy konstruowaniu tego budżetu realizujemy procedurę nadmiernego deficytu i stabilizującą regułę wydatkową. W toku prac został nieznacznie zmodyfikowany. Zawiera proponowane przez dysponentów korekty, a także uwzględnia kilkanaście poprawek, które uzyskały akceptację Komisji Finansów Publicznych.

    Zarówno dochody, jak i wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Po niewielkiej zmianie łączna kwota dochodów wynosi 297 172 818 tys. zł, a łączna kwota wydatków 343 252 818 tys. zł. Pozostałe podstawowe parametry zaproponowane przez rząd pozostają na niezmienionym poziomie. Przedkładany projekt potwierdza pozytywne trendy rozwojowe naszego kraju.

    Przyszłoroczny wzrost PKB planowany jest na poziomie 3,4%, a biorąc pod uwagę 3,3-procentowy wzrost PKB w III kwartale br., należy stwierdzić, że jest wskaźnikiem realnym. Planowana waloryzacja rent i emerytur, a także planowane ulgi podatkowe wpłyną na wzrost popytu wewnętrznego, wzrost konsumpcji i utrzymanie tego wskaźnika na planowanym poziomie. Inne wskaźniki istotne dla budżetu i gospodarki to przyrost zadłużenia, który nie może przekroczyć kwoty 85 mld zł, i rezerwa ogólna, która wyniesie 195 mln zł.

    Na pozytywną ocenę zasługuje strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych. Koszty obsługi długu w przyszłym roku mają wynieść o 11% mniej niż w roku bieżącym.

    W latach 2013 i 2014 Polska utrzymała wysoką atrakcyjność inwestycyjną, głównie dzięki poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorczości, jak również dzięki wydłużeniu o 6 lat działalności specjalnych stref ekonomicznych. Wielkość inwestycji we wszystkich strefach to już blisko 100 mld zł, a liczba zatrudnionych wynosi prawie 270 tys. osób.

    Niezwykle istotną pozycję w budżecie państwa stanowią programy wieloletnie, a szczególnie programy inwestycyjne. Wszak określenie: kto nie inwestuje, ten się cofa, jest wciąż aktualne. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości ponad 20 mld zł.

    Największą kwotę stanowią wydatki na obronę narodową - ponad 13 mld zł, w tym głównie wydatki na realizację programu wieloletniego ˝Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe˝ oraz zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

    W ochronie zdrowia wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ponad 865 mln zł i obejmują budowę szpitali, a także realizację programów wieloletnich: ˝Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych˝, ˝Narodowego programu rozwoju medycyny transplantacyjnej˝, programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

    W obszarze: transport i łączność wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 821 mln zł i są realizowane w ramach programów wieloletnich: ˝Programu budowy dróg krajowych˝ i ˝Wieloletniego programu inwestycji kolejowych˝.

    W dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ponad 654 mln zł, w administracji i urzędach naczelnych organów władzy państwowej ponad 538 mln zł, w wymiarze sprawiedliwości prawie 517 mln zł, a inwestycje w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej to kwota ponad 455 mln zł, przy czym Komisja Finansów Publicznych uwzględniła również poprawkę dotyczącą dofinansowania obiektów komend Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8 mln zł, co pozwoli zakończyć w 2015 r. niektóre zadania realizowane nawet od 2009 r.

    Realizacja zadań inwestycyjnych poprawi sytuację lokalową wielu urzędów i instytucji, wpłynie w następnych latach na zmniejszenie wydatków bieżących związanych z wynajmem niezbędnych powierzchni biurowo-lokalowych.

    Na uwagę zasługują również wydatki majątkowe z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w planowanej kwocie ponad 412 mln zł. Dotyczy to inwestycji związanych z ochroną zabytków, w tym realizacji programów wieloletnich, takich jak ˝Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku˝, ˝Kultura+˝, ˝Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku˝. Wśród poprawek zgłoszonych i pozytywnie przyjętych przez Komisję Finansów Publicznych jest również ta dotycząca utworzenia nowej rezerwy celowej pn. ˝Muzeum Historii Żydów Polskich˝ w kwocie 2 mln zł.

    Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zwróciła uwagę na wydatki wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, będących w gestii samorządów. Dystrybucja środków na ochronę zabytków jest wysoce niesprawiedliwa. Podział środków na poszczególne województwa jest powielany od szeregu lat według zupełnie niezrozumiałej zasady. Województwa o podobnym zasobie obiektów zabytkowych otrzymują kwoty nieadekwatne do sytuacji. Komisja stoi na stanowisku - i słusznie - że problem wymaga zmiany ustawowej, zgodnej z narodowym programem ochrony zabytków, według której wojewódzcy konserwatorzy będą podlegać Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Omawiając zagadnienia inwestycji w dziedzinie muzeów, archiwów, centrów kultury i sztuki, pragnę jeszcze raz zgłosić poprawkę dotyczącą utworzenia nowej rezerwy celowej pn. ˝Rezerwa na dofinansowanie muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej˝ w kwocie 16 mln zł. Budowa muzeum Jana Pawła II to będzie dowód naszego uznania, pamięci, szacunku, oddania hołdu papieżowi, jak często mówimy: naszemu papieżowi. Słowa: wielki i święty były skandowane na placu św. Piotra nie tylko przez Polaków, rzymian czy w ogóle Włochów, lecz także przez ludzi z całego świata. Uwiecznienie, pokazanie osoby Ojca Świętego Jana Pawła II, jego dorobku, pracy i zaangażowania będzie służyło temu, by stał się on wzorem dla przyszłych pokoleń Polaków i innych narodów. Święty Jan Paweł II to największy z Polaków, to Europejczyk wskazujący drogę pokoju, solidarności i tolerancji.

    Przyszły rok to uchwalony przez Wysoką Izbę Rok św. Jana Pawła II. To 10. rocznica jego odejścia do Pana. On pierwszy jako papież przyszedł do nas, do polskiego parlamentu, wskazał drogę swoim następcom. Papież Benedykt XVI był później w parlamencie niemieckim, a papież Franciszek - niedawno w Parlamencie Europejskim.

    Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! Proszę o poparcie tej poprawki. Wyraźny zapis w budżecie na 2015 r., przyjęty przez Wysoką Izbę, pozwoli na swobodną realizację tego zadania.

    Powracając do wydatków majątkowych, na uwagę zasługują również wydatki na rolnictwo, w tym na melioracje wodne i scalanie gruntów, a także zadania w zakresie ośrodków doradztwa rolniczego, w dziedzinie gospodarki na program wspierania inwestycji, a także ˝Narodowy program przebudowy dróg lokalnych˝ w kwocie 1 mld zł.

    W imieniu klubu zgłaszam również drugą poprawkę dotyczącą utworzenia w rezerwie celowej nowej pozycji pn. ˝Środki na finansowanie Polskiej Agencji Kosmicznej˝, powołanej do życia we wrześniu br. Wnioskowana kwota - 10 mln zł.

    Pragnę również podkreślić, że ustawa budżetowa jest ustawą wysoce prospołeczną. Taką politykę prezentowała pani premier w swoim exposé i taką politykę realizuje minister pracy i polityki społecznej. Ustawa uwzględnia wsparcie dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, urlopy rodzicielskie, żłobki, przedszkola, opiekę nad dzieckiem, wsparcie dla emerytów i rencistów, ulgi podatkowe, a także realizację zadań z Funduszu Pracy. Świadczenia rodzicielskie w 2015 r. zostaną rozszerzone w formie zasiłków macierzyńskich dla rodziców bezrobotnych, pracujących na umowach o dzieło, studentów i rolników. Rocznie na politykę rodzinną wydaje się z budżetu 34 mld zł, w tym tylko wydatki na program ˝Maluch˝ wynoszą ponad 100 mln zł, na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - 60 mln zł, na programy dla seniorów - 40 mln zł, a na Kartę Dużej Rodziny - 72,5 mln zł. Dodajmy do tej oceny również wieloletni program dożywiania obejmujący w ciągu roku 2 mln osób - wydatki na ten cel wynoszą 550 mln zł.

    Na pozytywną ocenę w budżecie zasługuje również Fundusz Pracy. On dobrze odzwierciedla walkę z bezrobociem, co świadczy o jego efektywności. (Dzwonek)

    Już kończę. Jeszcze dwa zdania, pani marszałek, poproszę.

    Należy przypuszczać, że planowany wskaźnik bezrobocia w wysokości 11,8% zostanie poprawiony. Z analizy sytuacji bieżącego roku wynika, że październik to dziewiąty miesiąc spadku bezrobocia, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października wyniosła 11,3%, co poprawiło wynik. Od początku roku liczba bezrobotnych zmalała o 475 tys. osób i to właśnie wzrost zatrudnienia jest najlepszą metodą wychodzenia z problemów społecznych.

    Podsumowując, budżet państwa w 2015 r. jest budżetem realnym, zapewniającym bezpieczną równowagę przy realizacji procedury nadmiernego deficytu i stosującym stabilizującą regułę wydatkową, a jednocześnie budżetem prorozwojowym i prospołecznym.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie za przyjęciem tego budżetu. Składam dwie poprawki, o których już mówiłam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.


50 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy