Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958).


Poseł Rajmund Miller:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, druk nr 2923.

    Projekt ustawy stanowi przeniesienie uregulowań prawnych dotyczących uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym, zawartych dotychczas w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, przyjętym uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., na grunt ustawy. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję stabilności i spójności prawa w tym zakresie, jak również zawiera doprecyzowanie przyjętych rozwiązań.

    Zapisy projektu ustawy wzmacniają i wspierają funkcje rodziny wielodzietnej. Są zgodne z polityką rządu wspierania rodzin wielodzietnych jako ważnego elementu rozwoju demograficznego Polski i są zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Na podstawie projektowanych przepisów będzie wydawana Karta Dużej Rodziny. Karta ta będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Na jej podstawie członkowie rodzin wielodzietnych będą mieli dostęp do towarów i usług ustalonych w trybie określonym w ustawie lub na podstawie przepisów.

    Ustawa określa zasady przyznawania karty, sposób przyznawania uprawnień oraz sposób finansowania i realizacji przyznanych uprawnień. Zapisy ustawy stanowią o tym, że karta nadal będzie wydawana bezpłatnie przez prezydenta lub burmistrza miasta, lub wójta właściwego ze względu na zamieszkanie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej. W przypadkach gdy gmina, powiat lub województwo będzie wprowadzało samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, karta może być dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z tych programów.

    Przyznanie rodzinom uprawnień przez podmioty inne niż instytucje zgłaszane przez właściwych ministrów będzie następowało na podstawie umów zawieranych z ministrem właściwym do spraw rodziny. Każdy podmiot, który przyzna rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będzie miał prawo do posługiwania się znakiem ˝Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny˝. Znak ten będzie mógł być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych.

    Realizacja ustawy przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i koszty związane z realizacja zadania będą finansowane z budżetu państwa. Celem realizacji uprawnień dla rodzin wielodzietnych konieczne są zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, o ochronie przyrody oraz o opłacie skarbowej.

    Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2015 r. Ze względu na to, że zapisy ustawy będą miały istotny, pozytywny wpływ na realizację programu polityki rodzinnej i rozwoju demograficznego Polski poprzez umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin, klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.


81 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy