Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 (druki nr 2905 i 2946).


Poseł Sprawozdawca Rajmund Miller:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014, druki nr 2905 i 2946.

    Na posiedzeniu komisji w dniu 27 listopada 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Została przeprowadzona dyskusja oraz przegłosowano stanowisko komisji wobec przedstawionego projektu.

    Proponowany projekt ustawy zakłada przedłużenie zapisów obecnie obowiązującej ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejne lata - 2015 r. i 2016 r. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r. na wniosek rzecznika praw obywatelskich orzeczono, iż art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny z konstytucją. W związku z powyższym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w dniu 1 lutego 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników za 2012 r., określająca nową wysokość i nowy sposób obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

    Wprowadzone nową ustawą rozwiązania polegały, po pierwsze, na określeniu wysokości miesięcznej składki zdrowotnej na poziomie 1 zł za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a w gospodarstwach rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych - na poziomie 1 zł.

    Po drugie, chodzi o określenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej na poziomie 9%, przy czym podstawę wymiaru składki stanowi kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ˝Monitor Polski˝.

    Przedstawiony projekt zakłada przyjęcie analogicznych rozwiązań w zakresie wysokości i sposobu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2015 i 2016. Obecnie trwają prace nad zmianami systemowymi w ww. podmiocie. Organami odpowiedzialnymi za przyjęcie nowych rozwiązań są Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Zdrowia. Zmiany te mają charakter wielopłaszczyznowy i złożony. Został opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt założeń mający na celu włączenie działalności rolniczej do powszechnego systemu podatkowego. Dotychczas dochody z działalności rolniczej pozostają poza systemem podatku dochodowego. Tego typu rozwiązania wymagają dogłębnej analizy we współpracy z ministerstwem rolnictwa i wypracowania wspólnej koncepcji. Dlatego utrzymanie obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych służy zapewnieniu ciągłości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników. Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

    Skutki finansowe. Źródłami finansowania są budżet państwa oraz rolnicy gospodarujący w gospodarstwach powyżej 6 ha przeliczeniowych. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 23 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 - Dz. U. poz. 123, z późn. zm. - traci moc z końcem 2014 r. Brak regulacji prawnej po tym terminie uniemożliwi zarówno pobór składek od rolników, jak i przekazywanie uzupełniającej kwoty na składki zdrowotne za rolników z budżetu państwa. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych trwających 30 dni. W trakcie konsultacji publicznych uwagę do projektu ustawy zgłosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wskazana kwestia dotyczyła zakresu uregulowań w projektowanej ustawie i nie została uwzględniona.

    Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po wysłuchaniu uzasadnienia i przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie pozytywnie ocenia proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie rolników za lata 2012-2014. Dziękuję bardzo.Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.


127 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy