Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2902 i 2941).


Poseł Miron Sycz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dużego tempa nabrały obrady pod kierownictwem pani marszałek, mało się nie wyrobiłem.

    Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uchwalona 10 października 2014 r., jest poselską inicjatywą ustawodawczą odpowiadającą na postulaty zmian w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, zgłaszane szczególnie przez gminy, ale również podmioty odbierające odpady komunalne i nimi gospodarujące, a także przez właścicieli nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne. Ma ona na celu wprowadzenie zmian niezbędnych do uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych przy stosowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usunięcie problemów utrudniających stosowanie ustawy oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania. Ustawa ta realizuje również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., określając maksymalne stawki opłat oraz kryteria przyznawania zwolnień z opłat.

    Ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 10 października 2014 r. i przekazana do Senatu w dniu 13 października 2014 r., o czym szeroko mówił już poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit. Senat rozpatrzył ustawę na posiedzeniu w dniach 5 i 6 listopada 2014 r., zgłaszając aż 19 poprawek. Ze względu na fakt, że poprawki te precyzują przepisy przyjętej ustawy i stanowią realizację wniosków ze strony samorządów oraz podmiotów działających na rynku odbierania odpadów komunalnych, klub Platforma Obywatelska pozytywnie opiniuje wszystkie poprawki poza poprawką nr 4, która rodzi wątpliwości natury prawnej, a nie jest istotna dla kształtu ustawy, oraz nr 10, która zawiera błąd merytoryczny, o którym również poseł sprawozdawca już wspominał. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.


114 wyświetleń