Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2856 i 2911).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Potrzeba dokonania zmian w omawianej ustawie wynika zarówno z doświadczeń zebranych w trakcie wielu lat jej funkcjonowania, jak i z konieczności dostosowania jej do istniejących przepisów i wymogów Unii Europejskiej.

    Przedłożony projekt ustawy w głównej części zmierza do uregulowania kwestii możliwości rezygnacji przedsiębiorcy z posiadanego zezwolenia podatkowego przez wnioskowanie o wygaszenie decyzji w sytuacji niekorzystania z tego zezwolenia lub o cofnięcie go skutkujące zwrotem niezapłaconego podatku, dostosowania okresu przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pomocą i dochodzenia roszczeń z tytułu nienależnie pobranej pomocy publicznej do wymogów Unii Europejskiej, ujednolicenia zasad zmiany zezwolenia dla wszystkich przedsiębiorców, wprowadzenia do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela ministra finansów w miejsce przedstawiciela wojewody.

    Efektem proponowanych rozwiązań powinno być ustalenie przejrzystych zasad zwrotu niezapłaconego podatku w każdej sytuacji niezrealizowania warunków zezwolenia oraz zapewnienie jego zwrotu, wprowadzenie konieczności przechowywania przez firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych dokumentacji związanej z udzieloną pomocą przez okres 10 lat, a tym samym spełnienie wymogu Unii Europejskiej w zakresie uszczelnienia systemu zwrotu pomocy w przypadku niezrealizowania inwestycji, na którą tę pomoc przyznano, ujednolicenie zasad zmiany zezwolenia bez względu na datę jego wydania. Ważnym elementem wprowadzania tych zmian będzie zwiększenie szansy na przetrwanie w okresie kryzysu firm mających przejściowe trudności ze zbytem wyrobów, a tym samym na utrzymanie w takim okresie pełnego zatrudnienia.

    Proponowane zastąpienie w składzie rady nadzorczej spółki zarządzającej strefą przedstawiciela wojewody przedstawicielem ministra finansów jest uzasadniane względami merytorycznymi, wszystkie specjalne strefy ekonomiczne bowiem poza legnicką są położone na terenie więcej niż jednego województwa. Wojewodowie nie odpowiadają za rozwój regionalny, ze względu zaś na udzielenie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego udział osoby będącej przedstawicielem ministra finansów jest uzasadniony i wskazany.

    Akceptując założenia i treść proponowanej ustawy, wypada zwrócić uwagę na późne zgłoszenie projektu, co powoduje ze względów formalnoprawnych zagrożenie dla przewidzianego terminu jej wejścia w życie. Niezależnie od tego, uwzględniając wszystkie poprawki, które zostały wniesione, jak i podniesione wyżej okoliczności, a także potrzeby gospodarcze w tym zakresie, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem proponowanej ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


77 wyświetleń

Zobacz także: