Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2734 i 2822).


Poseł Sprawozdawca Killion Munyama:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam przyjemność przedstawiać sprawozdanie komisji z dnia 21 października 2014 r., druki nr 2734 i 2822, o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

    Ustawa służy stosowaniu przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

    Prace nad tym projektem prowadzono w podkomisji do spraw instytucji finansowych i oczywiście w Komisji Finansów Publicznych.

    Warto podkreślić, iż ponieważ rozporządzenie 236/2012 dotyczy także kwestii związanych z transakcjami zawieranymi w celu przenoszenia ryzyka kredytowego związanego z długiem państwowym, to są transakcje swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, konieczne jest dostosowanie krajowych przepisów również w tym zakresie.

    Warto w tym miejscu podkreślić, iż zasadniczym celem rozporządzenia 648/2012 jest ograniczenie ryzyka systemowego związanego z rynkiem instrumentów pochodnych, czemu służy wzmocnienie nadzoru nad tym rynkiem, zwiększenie jego integralności oraz przejrzystości. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest uregulowanie sposobu funkcjonowania nowych z punktu widzenia Polski podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego, tj. kontrahentów centralnych, tzw. CCP, oraz repozytoriów transakcji. Repozytorium transakcji zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i oczywiście przetwarzaniem danych dotyczących instrumentów pochodnych, natomiast zadaniem CCP jest rozliczanie transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka kredytowego, czyli ryzyka niewykonania zobowiązania przez jedną ze stron transakcji przed ostatecznym rozrachunkiem przepływów pieniężnych związanych z transakcją.

    Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: przede wszystkim ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

    Pani Marszałek! Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych dnia 21 października 2014 r. wprowadzono i przyjęto kilka poprawek do omawianego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem tych poprawek jest to, że zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym powinny być rejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Wymóg rejestrowania takich instrumentów w systemie rejestracji służącym do ilościowej rejestracji papierów wartościowych oraz do przeprowadzania rozrachunku transakcji, których są one przedmiotem, jest specyfiką polskiego rynku kapitałowego i oczywiście jest ewenementem na skalę światową, a co najmniej europejską.

    W depozytach papierów wartościowych funkcjonujących na innych, porównywalnych lub bardziej rozwiniętych od polskiego rynku rynkach kapitałowych nie rejestruje się instrumentów pochodnych. Są one natomiast rejestrowane w systemach prowadzonych przez podmioty dokonujące rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi dla celów związanych z prowadzeniem i zabezpieczaniem tych rozliczeń. Zniesienie wymogu rejestrowania instrumentów pochodnych w depozycie papierów wartościowych powinno przyczynić się do rozwoju rynku tych instrumentów w Polsce. Wymóg ten utrudnia bowiem zagranicznym firmom inwestycyjnym, które chciałyby zaoferować swoim klientom możliwość zawierania transakcji w instrumentach pochodnych na rynku giełdowym w Warszawie, uzyskanie dostępu do tego rynku oraz zwiększa koszty takiego dostępu. Jego wyeliminowanie nie wpłynie przy tym negatywnie na przejrzystość rynku instrumentów pochodnych w Polsce ani też na efektywność sprawowania nad nim nadzoru, ponieważ rozporządzenie EMIR nałożyło na instytucje finansowe, CCP oraz na innych przedsiębiorców obowiązek właśnie przekazywania szczegółowych informacji na temat zawieranych przez nich transakcji w instrumentach pochodnych, w tym także o zmianach lub rozwiązaniu takich transakcji, do repozytoriów transakcji zarejestrowanych zgodnie z tym rozporządzeniem. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA utworzył i prowadzi oczywiście repozytorium transakcji, które zostało zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem EMIR, czyli European Market Infrastructure Regulation, a przepisy tego rozporządzenia przyznają organom nadzoru finansowego nieograniczony dostęp do informacji zgromadzonych w takim repozytorium.

    Warto podkreślić na koniec, że komisja przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw i rekomenduje Wysokiej Izbie jego przyjęcie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.


36 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Killion Munyama - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy