Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Andrzej Orzechowski:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! W swoich wstąpieniach wielokrotnie poruszałem problemy, z jakimi zmaga się województwo warmińsko-mazurskie, w szczególności zaś problemy wykluczenia komunikacyjnego i bezrobocia. Wychodzę bowiem z założenia, że lepsza infrastruktura drogowa i kolejowa przyczynia się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej. To pomaga pozyskać przedsiębiorców mogących tworzyć miejsca pracy. Województwo warmińsko-mazurskie, w szczególności subregion ełcki, charakteryzuje się najwyższymi wskaźnikami bezrobocia w kraju oraz najwyższymi wskaźnikami, jeśli chodzi o osoby zagrożone ubóstwem skrajnym, relatywnym i ustawowym. Dane GUS za 2013 r. są alarmujące. W moim województwie wskaźnik osób żyjących w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego, czyli minimum egzystencji, wynosił kolejno: w 2010 r. - 9,9%, w 2011 r. - 11,4%, a w 2013 r. - aż 13,5%. Pogłębiający się problem wskazuje na brak instrumentów zaradczych. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem mają związek z poziomem bezrobocia. Dopóty nie zmieni się sytuacja na lokalnym rynku pracy, dopóki problem ubóstwa będzie istniał, a nawet pogłębiał się, na co wskazują dane GUS.

    W ostatnich latach pomimo spożytkowania na rozwój przedsiębiorczości dużych środków unijnych nadal brakuje inwestorów. Poziom bezrobocia jest najwyższy w kraju, a wskaźnik PKB na jednego mieszkańca w subregionie ełckim zmniejszył się o cztery punkty procentowe w relacji do średniej krajowej.

    W związku z powyższym chciałbym zapytać: Czy ministerstwo planuje wprowadzenie mechanizmów, które skutecznie zwiększyłyby konkurencyjność Warmii i Mazur, a tym samym przyciągnęłyby na te tereny inwestorów? Mam tutaj na myśli m.in. wdrożenie instrumentów dedykowanych dla specjalnych stref ekonomicznych, tak aby wzmocnić atrakcyjność stref zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności względem innych, bogatszych regionów.

    Czy w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 planuje się wprowadzenie ekstraprogramów mających realny wpływ na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia albo nawet być może ingerencję Agencji Rozwoju Przemysłu? Dziękuję.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie dotyczące tego szczególnego regionu, regionu warmińsko-mazurskiego, który należy do obszaru Polski wschodniej, chciałabym podkreślić na początku, że ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej Polska wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań umożliwiających zdynamizowanie rozwoju. Zostało to odnotowane we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dotyczących polityki rozwoju, w długookresowej i średniookresowej strategiach rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

    Charakter i skala wyzwań, o których wspominał pan poseł, stojących przed tym makroregionem wskazuje, że niezbędna jest i kontynuacja, i intensyfikacja działań w tym obszarze. Jeśli chodzi o specjalne strefy ekonomiczne i korzystanie właśnie z tego instrumentu, to chciałabym podkreślić, że na terenie województwa funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: warmińsko-mazurska i część suwalskiej. Jest 89 inwestorów strefowych i zajmują oni obszar 583 ha, pozostało jeszcze ponad 300 ha polnych terenów. Obecnie procedujemy nad włączeniem pod konkretne inwestycje kolejnych 55 ha w Morągu, Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu. Firmy w obu strefach województwa warmińsko-mazurskiego zainwestowały łącznie ponad 3 mld zł. Na terenach stref pracuje ponad 14 tys. osób, w tym nowych miejsc pracy utworzono prawie 7,5 tys.

    W poprzedniej perspektywie finansowej z działania 4.5 Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarka˝ wspierającego nowe inwestycje ze środków Unii Europejskiej skorzystały, można powiedzieć, tylko trzy firmy z tego województwa. Są to centra badawczo-rozwojowe działające w zakresie utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych, produkcji komponentów paliw płynnych i w przemyśle mleczarskim. Natomiast w nowym okresie programowym Unii województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie utrzymały intensywną pomoc w maksymalnym dopuszczalnym wymiarze - na poziomie 50%, natomiast większość województw ma niższe poziomy niż w poprzednim okresie programowania. Pod koniec listopada zarządzający będą już mogli ogłaszać przetargi i rokowania na udzielenie kolejnych zezwoleń w strefie. Dotychczas minister gospodarki realizował wszystkie wnioski władz samorządów o tworzenie obszarów stref na terenie województwa. Oczekujemy na dalsze wnioski.

    Kolejne działanie na rzecz inwestorów, na rzecz poszczególnych sektorów stanowi zmiana programów wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Rozszerzyliśmy katalog sektorów, w których realizowane inwestycje mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego z budżetu państwa. Istotną zachętą dla potencjalnych inwestorów może okazać się wprowadzona możliwość wsparcia inwestycji w sektorze rolno-spożywczym i biotechnologii zielonej. Projekty realizowane w województwach Polski wschodniej są przez program dodatkowo premiowane. Nie dotyczy ich zakaz wsparcia w lokalizacjach o stopie bezrobocia poniżej poziomu 75% średniej krajowej, otrzymują także podwyższoną ocenę w procesie aplikacji o wsparcie, jak również zwiększone wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nie dotyczy ich także mechanizm zmniejszania wysokości wsparcia w przypadku łączenia różnych form pomocy publicznej.

    Odnosząc się do nowego okresu programowego Unii Europejskiej, chciałabym podkreślić, że zgodnie z zapisami umowy partnerstwa Polska wschodnia jest jednym z obszarów strategicznej interwencji państwa, w którym będą podejmowane działania współfinansowane przez fundusze na lata 2014-2020 w ramach wszystkich krajowych programów operacyjnych i pięciu programów regionalnych. Zakres i warunki nowego programu dotyczącego Polski wschodniej są obecnie doprecyzowywane i negocjowane z Komisją Europejską. Głównym narzędziem realizacji ˝Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025˝ będzie Regionalny Program Operacyjny (Dzwonek) Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności regionu, aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego czy też zbudowanie intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem, infrastruktury, powiązań komunikacyjnych, infrastruktury elektroenergetycznej itd. Bardzo dziękuję.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Na naszym rynku od kilku lat funkcjonują klastry, które również mają siedzibę w specjalnych strefach ekonomicznych. Klastry miały być szansą na rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, to jest zjawisko samoorganizacji przedsiębiorstw w zakresie rozwoju gospodarczego. W związku z tym, że Ministerstwo Gospodarki wspierało wiele projektów klastrowych, mam zasadnicze pytanie: Jaka według Ministerstwa Gospodarki jest ocena dotycząca funkcjonujących i dofinansowanych z pomocy publicznej projektów klastrowych, bo ta kwota wynosi ok. 630 mln zł? Jaki według Ministerstwa Gospodarki jest kierunek rozwoju klastrów? Dziękuję bardzo.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! W naszych programach, działaniach, strategiach rozwoju innowacyjności, efektywności gospodarki polityka klastrowa jest mocno akcentowana, również w programie rozwoju przedsiębiorstw, który jest programem wykonawczym do strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, zawiera zaprojektowany system wsparcia, poszczególne instrumenty wsparcia przedsiębiorstw. Kwestie klastrów są szczególnie mocno akcentowane, bo klastry są przykładem dobrej współpracy, są one po to, żeby osiągać lepsze efekty. W tej chwili, oprócz osiągania wyników gospodarczych, wspierania poszczególnych przedsiębiorstw, będziemy premiować również współpracę przedsiębiorstw z nauką w postaci różnych form, w postaci konsorcjów, w tym m.in. klastrów.

    Chciałabym powiedzieć, że w obecnej perspektywie finansowej było zaprojektowane działanie w Programie Operacyjnym ˝Innowacyjna gospodarka˝ dotyczące klastrów. To działanie i podsumowanie, ten instrument jest oceniany. Chciałabym natomiast powiedzieć, że przygotowując się do tej nowej perspektywy finansowej i kontynuowania wsparcia klastrów, przygotowaliśmy w ramach grupy zadaniowej rekomendacje, które wykorzystaliśmy zwłaszcza w Programie Operacyjnym ˝Inteligentny rozwój˝ dotyczącym klastrów. Klastry w nowej perspektywie finansowej będą wspierane w ramach zarówno Programu Operacyjnego ˝Inteligentny rozwój˝, jak i programów regionalnych.

    Obecnie rozpoczęliśmy wyłanianie tzw. klastrów kluczowych. To też jest powiązane z inteligentną specjalizacją, z wyłanianiem obszarów, w których regiony będą chciały się specjalizować. (Dzwonek) Będzie to funkcjonować również na poziomie krajowym. Proces wyłaniania klastrów kluczowych odbywa się w wyniku negocjacji z udziałem przedstawicieli regionów, organizacji pracodawców i przedstawicieli instytucji, które dotychczas były tym zainteresowane i w to zaangażowane. Ważnym elementem również będzie zaangażowanie specjalnych stref ekonomicznych i zarządzających strefami w cały proces tworzenia klastrów, a przede wszystkim w dynamizację ich działalności. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Andrzej Orzechowski i Bożena Kamińska - pytanie z 6 listopada 2014 r.


42 wyświetleń