Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(druki nr 2377, 2404 i 2764).


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz komisji samorządu terytorialnego o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404).

    Sprawozdanie połączonych komisji zawiera pakiet najpilniejszych zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw, dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzonego na terenie całego kraju 1 lipca 2013 r. - właśnie minął rok, mogliśmy monitorować, sprawdzić, jak system działa. Postulaty w zakresie przeprowadzenia takich zmian były zgłaszane przez gminy, przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i gospodarujących odpadami komunalnymi, a także przez właścicieli nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne. Propozycje zawarte w sprawozdaniu połączonych komisji dotyczą zmian niezbędnych dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych przy stosowaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i usunięcia problemów, które utrudniają stosowanie ustawy, oraz zapewniających jej prawidłowe funkcjonowanie. Znaczna część zmian ma charakter czyszczący i precyzujący przepisy ustawy. Szczególnie oczekiwane przez samorządy i mieszkańców są zmiany w zakresie: zniesienia obowiązku składania deklaracji przez właściciela nieruchomości w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazania egzekucji należności z tytułu opłat do urzędów skarbowych i określenia minimalnej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez gminę - problemy, które szeroko omówił poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit.

    W toku prac w podkomisji projekt został uzupełniony między innymi o poprawki zgłaszane przez przedstawicieli samorządów, a także o nowe rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Projekt ustawy pozwoli na szybkie wprowadzenie najczęściej postulowanych zmian ułatwiających stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje przedstawione w druku nr 2764 sprawozdanie. Jednocześnie w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej zgłaszam pięć poprawek, które przedkładam panu marszałkowi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


83 wyświetleń