Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2734).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2734.

    Nowelizacja ustawy w głównej mierze ma za zadanie dostosowanie przepisów krajowych do rozwiązań unijnych w sprawie krótkiej sprzedaży oraz związanych z tym aspektów ryzyka kredytowego. Projekt przewiduje również ustanowienie sankcji oraz środków administracyjnych za naruszenie jej przepisów, a także wskazuje właściwe organy nadzoru. Przewidywane zmiany w omawianym projekcie dotyczą m.in.: zmiany definicji krótkiej sprzedaży przez dostosowanie jej do definicji zawartej w rozporządzeniu, która odnosi się do obowiązku pożyczenia akcji, instrumentów dłużnych lub uzgodnienia ich pożyczenia, zawierając jednocześnie katalog transakcji, które nie są kwalifikowane jako krótka sprzedaż, a także usunięcia z ustawy przepisów przewidujących upoważnienie rady giełdy do określenia w regulaminie giełdy papierów wartościowych zasad kwalifikowania papierów wartościowych jako przedmiotu transakcji krótkiej sprzedaży, zasad dotyczących pozyskiwania i przetwarzania informacji o transakcjach, a także warunków oraz zasad monitorowania oraz limitowania transakcji krótkiej sprzedaży.

    Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Wykorzystywana jest, gdy inwestor przewiduje, że cena danego papieru wartościowego spadnie. Mechanizm krótkiej sprzedaży z jednej strony może przyczynić się do poprawy płynności, urealnienia wyceny instrumentów finansowych, a z drugiej strony rodzi ryzyko nierozliczenia transakcji w terminie. Zgodnie z rozporządzeniem wspólnotowym, w założeniach wyznaczono organ nadzoru, który będzie wykonywał nowe obowiązki nadzorcze, w tym nad transakcjami krótkiej sprzedaży instrumentów dłużnych Skarbu Państwa. Przewidziano także ustanowienie sankcji oraz środków administracyjnych za naruszenie przepisów rozporządzenia. W przedstawionym projekcie proponuje się, aby za naruszenie obowiązków o charakterze informacyjnym kary pieniężne nakładane były do wysokości 500 tys. zł, natomiast w przypadku nieprzestrzegania przewidzianych rozporządzeniem zakazów i ograniczeń do miliona złotych albo do wysokości 30-krotności korzyści majątkowej uzyskanej w wyniku dokonanej transakcji. Zaproponowano również wprowadzenie ustawowego obowiązku badania przez firmy inwestycyjne, czy składane zlecenia krótkiej sprzedaży spełniają wymogi rozporządzenia.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera przedłożony projekt ustawy i będzie głosował za jego skierowaniem do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.


91 wyświetleń

Zobacz także: